Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Complementation of the ditransitive verbs envy and forgive
Název práce v češtině: Komplementace ditranzitivních sloves envy a forgive
Název v anglickém jazyce: Complementation of the ditransitive verbs envy and forgive
Klíčová slova: ditranzitivní konstrukce|dvou-předmětná konstrukce|ditranzitivní sloveso|valence|sloveso „envy“|sloveso „forgive“|syntaktická struktura|předmět|realizace předmětu|syntaktická změna
Klíčová slova anglicky: ditransitive construction|double object construction|ditransitive verb|valency|envy|forgive|argument structure|object|object realisation|syntactic change
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.01.2021
Datum zadání: 09.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.01.2021
Datum a čas obhajoby: 10.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na ditranzitivní slovesa envy a forgive, která představují specifický typ ditranzitivních sloves. Na rozdíl od prototypických ditranzitivních sloves jako give nebo buy, kde nepřímý předmět alternuje s předložkovým předmětem s to nebo for (give sb sth/give sth to sb; buy sb sth/buy sth for sb), u sloves envy a forgive alternuje s předložkovým předmětem předmět přímý, konkrétně s předložkou for, přičemž řazení předmětů zůstává totožné, např. She envied John his success; She envied John for his success (Quirk et al., 1985: 1209); You can forgive him anything, She’d find the way to forgive him for the theft of the money (Collins English Dictionary). Hlavním cílem této práce je zmapovat preferenci postverbálního valenčního doplnění těchto dvou sloves z diachronního pohledu za posledních 200 let v americké angličtině, ověřit, zda daná slovesa preferují řazení předmětů bez předložky (S-V-Oi-Od), či možnou alternativní konstrukci s předložkou „for“ (S-V-O-Oprep), a zjistit, jak se tato preference mění v čase. Colleman a De Clerck (2008) zaznamenali významný pokles užití ditranzitivních konstrukcí S-V-Oi-Od u těchto dvou sloves v britské angličtině. Práce na jejich výzkum navazuje s cílem ověřit užití sloves envy a forgive v americké angličtině.
Materiál bude čerpán z Korpusu historické americké angličtiny (COHA). Bude provedena detailní syntakticko-sémantická analýza těchto ditranzitivních konstrukcí, pozornost bude věnována realizační formě obou komplementů a jejich sémantice. Rovněž budou identifikovány intenční větné typy. Získané výsledky pak budou hrát klíčovou roli v porovnání komplementace těchto sloves v čase a zároveň nastíní možné rozdíly mezi těmito slovesy i z perspektivy synchronní.
Práce bude vypracována v anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Biber, D. et al. (2006) Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman.
Colleman, T. and De Clerck B. (2008) ‘Accounting for ditransitive constructions with envy and forgive’. Functions of Language. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
Colleman, T. and De Clerck B. (2011) ‘Constructional semantics on the move: On semantic specialization in the English double object construction’. Cognitive linguistics. Berlin: De Gruyter.
Croft, W. (2003) ‘Lexical rules vs. constructions: A false dichotomy’. Motivation in Language. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
Dušková, L. et al. (2006) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.
Goldberg, A. E. (1992) ‘The inherent semantics of argument structure: the case of the English ditransitive construction’. Cognitive Linguistics.
Goldberg, A. E. (1995) Constructions: a construction grammar approach to argument structure. Chicago: University of Chicago Press.
Goldberg, A. E. (2006) Constructions at work: the nature of generalization in language. New York: Oxford University Press.
Goldberg, A. E. (2019) Explain me this: creativity, competition, and the partial productivity of constructions. Princeton: Princeton University Press.
Goldsmith, J. (1980) ‘Meaning and mechanism in Grammar’. Harvard Studies in Syntax and Semantics 3. Cambridge, Mass.: Harvard University Linguistics Dpt.
Greenbaum, S. (1996) The Oxford English Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Gropen, J., S. Pinker, M. Hollander, R. Goldberg, and R. Wilson (1989) ‘The Learnability and Acquisition of the Dative Alternation in English’. Language 65.
Huddleston, R. and Pullum G. K. (2002) Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Levin, B. (1993) English verb classes and alternations: a preliminary investigation. Chicago/IL: The University of Chicago Press
Pinker, S. (1989) Learnability and cognition: the acquisition of argument structure. Cambridge: MIT Press.
Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
Zehentner, E. (2019) Competition in Language Change: The Rise of the English Dative Alternation. Berlin: De Gruyter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK