Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace párové výuky v kontextu vyučovacího procesu ve vztahu k PedF UK a 1. stupně ZŠ.
Název práce v češtině: Komparace párové výuky v kontextu vyučovacího procesu ve vztahu k PedF UK a 1. stupně ZŠ.
Název v anglickém jazyce: Comparison of pair teaching in the context of the teaching process in relation to PedF UK and 1st grade of elementary school.
Klíčová slova: Párové vyučování, škola, kooperativní výuka, modely párové výuky, začínající učitel, spolupráce učitelů, profesní rozvoj, reflexe.
Klíčová slova anglicky: Pair teaching, school, cooperative teaching, models of pair teaching, beginning teacher, cooperation of teachers, professional development, reflection.
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2021
Datum zadání: 08.01.2021
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 8, Praha 1, S101, 101
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování

Teoretická část se zabývá tím, co je párové vyučování a v čem tato metoda výuky spočívá. Zaměřuje se na předpoklady správného fungování, kooperativní vyučování a věnuje se možným modelům spolupráce mezi dvěma učiteli.
Praktická část je koncipována jako kvalitativní výzkum. Mapuje možnosti a limity párové výuky a porovnává její specifika v prostředí základní školy a vysoké školy.

Seznam odborné literatury

PÍŠOVÁ, M. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-744-X.
SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol. Kvalita učitele a profesní standard. Praha:
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9.
SPILKOVÁ, Vladimíra, Anna TOMKOVÁ, Nataša MAZÁČOVÁ a Jana POCHE KARGEROVÁ. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. [Praha]: Retida spol. s r.o., 2015. ISBN 978-80-260-9405-0.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou párového vyučování mezi učiteli. Hlavním cílem je zmapování výhod a úskalích této výuky. Zaměřuje se na širší specifika párové výuky, které následně porovnává v prostředí základní a vysoké školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodních kapitolách první části je nahlíženo na danou problematiku z hlediska teoretického, tj. popisují model párového vyučování. Teoretická část dále vymezuje jeho základní klíčové principy, především za jakých podmínek funguje a jaké přináší výhody pro žáky, studenty a učitele. Zaměřuje se na předpoklady správného fungování, kooperativní vyučování a věnuje se možným modelům spolupráce mezi dvěma učiteli. Práce také zmiňuje, jaký vliv má párová výuka na kvalitu profesního rozvoje budoucích učitelů. Praktická část je koncipována jako kvalitativní výzkum. Toto šetření je provedeno za využití strukturovaného rozhovoru s pedagogy základní a vysoké školy, kteří učí v tandemu. Získaná potřebná data jsou analyzována metodou tzv. otevřeného kódování, které nám pomůže odpovědět na výzkumné otázky vedoucí k dosažení hlavního cíle této práce. Praktická část tedy mapuje možnosti a limity párové výuky a shledává společné zákonitosti a odlišnosti funkční výuky párového vyučování na ZŠ a VŠ. Za použití výše zmíněných metod dojdeme k závěru, že tandemová výuka skutečně funguje za určitých splněných podmínek a je efektivní především při dodržováním pravidel a zásad zejména mezi učiteli. Zároveň v obou prostředích shledáváme shodné rysy této výuky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the issue of pair teaching between teachers. The main goal is to map the advantages and disadvantages of this teaching. It focuses on the broader specifics of pair teaching, which it then compares in the environment of primary and university. The work is divided into theoretical and practical part. In the introductory chapters of the first part, the issue is viewed from a theoretical point of view, i.e. they describe the model of pair teaching. The theoretical part further defines its basic key principles, especially under what conditions it works and what benefits for pupils, students and teachers brings. It focuses on the prerequisites for proper functioning, cooperative teaching and deals with possible models of cooperation between two teachers. The work also mentions the influence of pair teaching on the quality of professional development of future teachers. The practical part is designed as a qualitative research. This survey is conducted using a structured interview with primary and university teachers who teach in tandem. The obtained necessary data are analyzed by the method of so-called open coding, which will help us answer research questions leading to the achievement of the main goal of this work. The practical part therefore maps the possibilities and limits of pair teaching and finds common patterns and differences of functional teaching of pair teaching at primary and university school. Using the above-mentioned methods, we come to the conclusion that co-teaching really works under certain fulfilled conditions and is effective especially in following the rules and principles, especially among teachers. At the same time, we find the same features of this teaching in both environments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK