Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální tibiální stresový syndrom u běžců a jeho léčba
Název práce v češtině: Mediální tibiální stresový syndrom u běžců a jeho léčba
Název v anglickém jazyce: Medial tibial stress syndrome in runners and treatment of syndrome
Klíčová slova: Mediální tibiální stresový syndrom, běh, běžecká zranění, zranění z přetížení, bolestivost holení, navikulární pokles, rizikové faktory
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Levínská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2021
Datum zadání: 26.04.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2023
Datum a čas obhajoby: 22.05.2023 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2023
Do kdy má student odevzdat:30.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2023
Oponenti: MUDr. Jan Pokorný
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je tzv. Mediální tibiální stresový syndrom (MTSS) u běžců a jeho léčba. Práce se bude skládat z teoretické a praktické části. Praktická část bude tvořena dotazníkem a kasuistikami.
Cílem teoretické čáasti bude shrnout dosavadní poznatky o MTSS. Praktická část bude rozdělena na dva oddíly, kdy v prvním, budeme prezentovat výsledky dotazníkového šetření, ověřující korelaci údajů z literatury, uvedených v teoretické části, s reálným vzorkem populace. Druhý oddíl pak bude tvořen kasuistikami samotných pacientů a návrhem léčby. Tvorba kasuistik bude odnášet podrobné vstupní vyšetření, kontrolní terapii a výstupní vyšetření. V rámci vstupního vyšetření bude odebrána anamnéza a bude proveden důkladný kineziologický rozbor. Součástí kineziologického rozboru bude aspekční vyšetření, měření antropometrie, goniometrie, navikulárního poklesu, rozložení hmotnosti na dolních končetinách a dále speciální vyšetření jako Trendelenburgův test, test hoblíku, Adams test nebo spine sign. Na základě vstupního vyšetření bude stanoven pravděpodobný důvod vzniku obtíží a terapie cílící právě na pravděpodobný rizikový faktor. V průběhu přibližně měsíce pak proběhne kontrolní vyšetření a výstupní vyšetření, které oveří efekt terapie.
Cílem naší práce tedy je ověřit korelaci literatury s realným vzorkem pacientů, prostřednictvím dotazníku a ověřením čtyř hypotéz. Dále chceme prezentovat důležitost individuální terapie při řešení problematiky MTSS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK