Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Risks and problems associated with polypharmacy in older patients - A self-screening tool for identifying risks of pharmacotherapy by patients themselves
Název práce v češtině: Rizika a problémy provázející polyfarmakoterapii ve stáří - nástroj pro screening rizik farmakoterapie samotnými pacienty
Název v anglickém jazyce: Risks and problems associated with polypharmacy in older patients - A self-screening tool for identifying risks of pharmacotherapy by patients themselves
Klíčová slova: racionální farmakoterapie ve stáří, nevhodné předepisování léků, explicitní kritéria
Klíčová slova anglicky: rational geriatric pharmacotherapy, inappropriate prescribing, explicite criteria
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2021
Datum zadání: 07.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.01.2021
Datum a čas obhajoby: 10.05.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2021
Oponenti: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem diplomové práce bude zhodnotit prevalenci užití potenciálně nevhodných léčiv u seniorů v dlouhodobé péči. K hodnocení budou využita data prospektivně sebraná ve zdravotnických zařízeních v rámci iniciativy EU COST Action IS1402 a v návazném projektu EUROAGEISM (H2020, 2017-2022).
Seznam odborné literatury
Fialová D, Topinková E, Gambassi G, et al. Potentially Inappropriate Medication Use among Home Care Elderly Patients in Europe. JAMA 2005 (March 16); 293 (11): 1348-1358 (IF= 21,455)
Colloca G, Tosato M, Vetrano DL, Topinkova E, Fialova D, et al. SHELTER project.Inappropriate drugs in elderly patients with severe cognitive impairment: results from the shelter study.PLoS One. 2012; 7(10): e46669 (IF= 3,73)
Wawruch M, Žikavská M, Wsolová L, Ježová D,Fialová D,Kunzo M, Kuželová M, Laššánová M, Kruty P, Kriška M. Perception of potentially inappropriate medication in elderly patients by Slovak physicians. Pharmacoepid Drug Safety 2006; 15: 829- 834 (IF= 2,475)
Wawruch M,Fialova D,Zikavska M, et al. Factors influencing the use of potentially inappropriate medication in older patients in Slovakia. J Clin Pharm Ther. 2008 Aug; 33(4):381-92 (IF= 0,409)
Fialová D.,Topinková E., Ballóková A., Matějovská-Kubešová H. Expertní consensus ČR 2012 v oblasti léčiv a lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří. Klinická farmakologie a farmacie. 2013; 27(1): 180-90
Fialová D.,Topinková E., Matějovská-Kubešová H., Ballóková A. Racionální farmakoterapie ve stáří: Expertní konsensus ČR 2012 v oblasti léčiv a lékových postupů potenciálně nevhodných u seniorů. Geriatrie a gerontologie 2013; 2(1): 4-10
Onder G, Landi F, Liperotti R, Fialová D, Gambassi G, Bernabei R. Impact of Inappropriate Drug Use among Hospitalized Older Adults. Eur J Clin Pharmacol 2005; 61 (5-6): 453-9 (IF= 2,083)
Fialová D,Topinková E. Koncept léčiv nevhodných ve stáří- farmakologické a farmakoepidemiologické aspekty. (Concept of medications potentially inappropriate in the aged- pharmacological and pharmacoepidmiological aspects). Remedia 2005; 15 (4-5): 410-417
Vinšová J,Fialová D,Topinková E, Vlček J, Wawruch M, Vitásek Z. Prevalence a vývojové trendy v preskripci léčiv potenciálně nevhodných ve stáří u ambulantních seniorů v České Republice. Praktický lékař 2006; 8 (12): 21-24 (ISSN: 0032 – 6739)
a dal.
Fialová D,Topinková E. Principy farmakoterapie ve vyšším věku – význam poznatků geriatrické farmakologie. (Principle features of the geriatric pharmacotherapy- the important role of geriatric pharmacology). Postgraduální medicina 2004; 6 (3)- příloha Geriatrie pro praktické lékaře: str.5-12 (ISSN 1212-4184)
Fialová D,Topinková E. Koncept léčiv nevhodných ve stáří- farmakologické a farmakoepidemiologické aspekty. (Concept of medications potentially inappropriate in the aged- pharmacological and pharmacoepidmiological aspects). Remedia 2005; 15 (4-5): 410-417
Vinšová J,Fialová D,Topinková E, Vlček J, Wawruch M, Vitásek Z. Prevalence a vývojové trendy v preskripci léčiv potenciálně nevhodných ve stáří u ambulantních seniorů v České Republice. Praktický lékař 2006; 8 (12): 21-24 (ISSN: 0032 – 6739)
Vlček J, Fialová D. Klinická farmacie I., Grada, Praha 2009, pp.293 ( ISBN 978-80-247-3169-8)
Fialová D, Příhodová V, Topinková E. Explicitní kritéria hodnocení kvality lékové preskripce ve stáří. Geriatria 2010 (Slovenská republika); 16 (3): 104-117 (ISSN 1335-1850)
Předběžná náplň práce
Student/studentka se seznámí s nejčastějšími postupy hodnocení racionality geriatrické preskripce a v rámci těchto postupů se zaměří zejména na nejčastěji užívaná explicitní kritéria potenciálně nevhodných léčiv. S využitím prospektivně získaných dat při hodnocení seniorů v rámci iniciativy EU COST Action a také projektu EUROAGEISM H2020 (2017-2022) provede posouzení racionality lékové preskripce, vyhodnotí prevalence jednotlivých potenciálně nevhodných lékových postupů (/PIMs) a rizikovost skupin nemocných, kterým jsou potenciálně nevhodná léčiva předepisována.
Výsledky práce budou využity v návazném výzkumu pracovní podskupiny programu PROGRESS Q42 KSKF pod názvem „Stárnutí a změny terapeutické hodnoty léků ve stáří“, vedoucí PharmDr. D.Fialová, PhD. Přinesou podstatnou zpětnou vazbu pro hodnocení racionality lékové preskripce v podmínkách České republiky (a v případě dostupnosti zahraničních dat i v zahraničí). Pokud budou dostupná zhraniční data k analýzám této práce, student/studentka se zaměří na zhodncení vybrané podskupiny PIMs.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The student will get familiar with the most frequently used criteria for the evaluation of rationality of drug prescribing in geriatric patients and among these tools particularly with explicite criteria of potentially inappropriate prescribing. Using prospectively gathered data from the initiative of the EU COST Action IS1402 and also from the project EUROAGEISM H2020 (2017-2022) she will evaluate the rationality of drug prescribing, prevalence of individual potentially inappropriate drug procedures and will identify risky subgroups of geriatric patients to which these medications are being prescribed. Results of the thesis will be used in the continuing research of the working subgroup “Ageing and changes of the therapeutic value of medications in the aged” - research subgroup of the PROGRESS Q42 scientific program at the Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, chair PharmDr. Fialová Daniela, PhD. They will bring important feedback for the evaluation of rationality of drug prescribing in seniors in the Czech Republic. In case of availability of foreign data for analyses, the student will focus in this diploma thesis on evaluation of selected subgroup of PIMs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK