Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukace a aktivizace seniorů v zařízení sociálních služeb
Název práce v češtině: Edukace a aktivizace seniorů v zařízení sociálních služeb
Název v anglickém jazyce: Education and activation of seniors in social services facilities
Klíčová slova: gerontopedagogika|edukace seniorů|aktivizace seniorů|zařízení sociálních služeb|smysl života|motivace seniorů
Klíčová slova anglicky: gerontopedagogy|education of seniors|activation of seniors|social services facilities|meaning of life|motivation of seniors
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.12.2020
Datum zadání: 23.12.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.03.2021
Datum a čas obhajoby: 02.02.2022 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.12.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:30.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretická a praktická část. V teoretické části se zabývám gerontopedagogikou jako teoretickým rámcem pro motivaci, hledání smyslu života a aktivizaci seniorů. Tuto část doplňuji o základní členění aktivizačních technik a programů. Praktická část představuje realizovaný aktivizační program pro seniory v zařízení sociálních služeb, který byl vytvořen podle principů feministické pedagogiky (příběhy, intuitivní poznání a prožitá zkušenost), v duchu reminiscenční terapie s prvky kognitivního tréninku a lehkého cvičení a s využitím hledání smyslu dle logoterapie V. E. Frankla.
Seznam odborné literatury
ACCARDI, Maria T. Feminist pedagogy for library instruction. 1. Sacramento, CA: Library Juice Press, [2010]. ISBN 978-193-6117-550.
CARMONA-TORRES, Juan Manuel, María Aurora RODRÍGUEZ-BORREGO, José Alberto LAREDO-AGUILERA, Pablo Jesús LÓPEZ-SOTO, Esmeralda SANTACRUZ-SALAS a Ana Isabel COBO-CUENCA. Disability for basic and instrumental activities of daily living in older individuals. PLoS ONE [online]. 2019,14(7), 1-13 [cit. 2020-08-06]. ISSN 19326203. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pone.0220157
FRANKL, Viktor Emil. Člověk hledá smysl: úvod do logoterapie. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1994. Psychoterapie. ISBN 80-901-6014-X.
FRANKL, Viktor Emil. Co v mých knihách není: autobiografie. Brno: Cesta, 1997. ISBN 80-853-1966-7.
GEORGI, Hana. Gerontologie: současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd / Hana Štěpánková, Cyril Höschl, Lucie Vidovićová a kolektiv. 2014. ISBN 9788024626284.
KLEVETOVÁ, Dana. Motivační prvky při práci se seniory. 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0102-3.
MACHÁČOVÁ, Kateřina. Aktivní gerontologie, aneb, Jak stárnout dobře / Kateřina Macháčová, Iva Holmerová et al. 2019. ISBN 9788020454898.
MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5029-7.
PAINTER, Jane a Sharon ELLIOTT. Meeting Community-Dwelling Older Adults' Needs Through Community Education Programs. Physical [online]. 2004,22(4), 53 [cit. 2020-08-06]. ISSN 02703181.
SHAPIRA, N., A. BARAK a I. GAL. Promoting older adults' well-being through Internet training and use. Aging [online]. 2007,11(5), 477-484 [cit. 2020-08-06]. ISSN 13607863. Dostupné z: doi:10.1080/13607860601086546
ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika / Naděžda Špatenková, Lucie Smékalová. 2015. ISBN 9788024754468.
ŠPATENKOVÁ, Naděžda a Lucie SMÉKALOVÁ. Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5446-8.
TRTÍKOVÁ, Marie. Viktor E. Frankl, logoterapie a hledání smyslu. Theologická revue : čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze - Husitské teologické fakulty [online]. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2013, 2013,84(2), 171-210 [cit. 2020-05-21]. ISSN 1211-7617. Dostupné z: https://biblio.hiu.cas.cz/documents/355246
VETEŠKA, Jaroslav. Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. 2. doplněné a rozšířené vydání. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. Česká a slovenská andragogika. ISBN 978-809-0546-073.
WEHNER, Lore a Ylva SCHWINGHAMMER. Smyslová aktivizace v péči o seniory a klienty s demencí. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4423-0.
Perspektivy stárnutí: z pohledu psychologie celoživotního vývoje / Peter Gruss (ed.) ; translation Lucie Simonová. 2009. ISBN 9788073676056.
Aktivizace seniorů - tělesné a duševní aktivizační programy včetně pracovních listů. Praha: Verlag Dashöfer, [2018]. ISBN 978-80-87963-75-3.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK