Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role rodičů při rozvoji komunikačních schopností u dětí v předškolním věku
Název práce v češtině: Role rodičů při rozvoji komunikačních schopností u dětí v předškolním věku
Název v anglickém jazyce: The role of parents during the development of communication skills of preschool children
Klíčová slova: předškolní věk, rodina, rizikový faktor, komunikační schopnost, vývoj řeči 
Klíčová slova anglicky: preschool age, family, risk factor, communication ability skill, speech development
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2020
Datum zadání: 21.12.2020
Datum a čas obhajoby: 25.05.2021 12:20
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Zuzana Korandová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je speciálně pedagogického typu se zaměřením na logopedii. Konkrétně se zabývá rolí rodičů při rozvoji komunikačních schopností u dětí v předškolním věku. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V úvodní kapitole teoretické části je charakterizováno dítě předškolního věku s ohledem na vývoj motorických schopností, kognitivních procesů a sociálních dovedností. Druhá kapitola podrobněji rozebírá problematiku komunikačních schopností dětí v předškolním věku. Jsou zde zahrnuty rizikové faktory vývoje řeči, nejčastější narušení komunikační schopnosti u dětí předškolního věku a možnosti logopedické intervence. Třetí kapitola je věnována rodinnému prostředí v souvislosti s jeho vlivem na rozvoj komunikačních schopností dítěte. V této kapitole jsou popsány výchovné styly, rizikové faktory rodinného prostředí a možnosti podpory vztažené na vývoj řeči dítěte.
V praktické části diplomové práce jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, jehož hlavním cílem byla analýza přístupu rodičů k rozvoji komunikačních schopností u dětí v předškolním věku. Jedná se tedy o výzkum kvantitativního charakteru. Dílčí cíle praktické části diplomové práce si kladou za úkol zjistit, zda a z jakých zdrojů si rodiče aktivně zjišťují informace o vývoji řeči, zda a jakými způsoby vývoj řeči svého dítěte cíleně stimulují a zda si jsou vědomi potenciálních rizikových faktorů, které na vývoj řeči působí. Prostřednictvím provedeného dotazníkového šetření bylo zjištěno, že většina dotázaných rodičů si informace o vývoji řeči zjišťuje a jako hlavní zdroj využívá internet. Stejně tak většina respondentů vývoj řeči svého dítěte cíleně stimuluje, a to nejčastěji tak, že si s dítětem povídají, čtou či prohlížejí knihy nebo se učí říkanky. Dále ze šetření vyplynulo, že si většina rodičů potenciální rizikové faktory působící na vývoj řeči uvědomuje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis is of a special pedagogy type and focuses on speech therapy. The thesis deals with the role of parents during the development of communication skills of preschool children in particular. The thesis is divided into the theoretical part and the practical part. The introductory chapter of the theoretical part characterizes a child of preschool age with regard to the development of motor skills, cognitive processes and social skills. The second chapter discusses the issue of communication skills of preschool children in more detail. It includes risk factors for speech development, the most common impairments of communication skills of preschool children and the possibilities of speech therapy intervention. The third chapter is devoted to the family environment in connection with its influence on the development of a child's communication skills. This chapter describes the parental styles, risk factors of the family environment and support options related to the child's speech development.
The practical part of the diploma thesis presents the results of a questionnaire survey, the main goal of which was to analyze the approach of parents to the development of communication skills of preschool children. It is therefore a research of a quantitative nature. The partial goals of the practical part of the diploma thesis were to find out whether and from what sources parents actively find out information about speech development, whether and in what ways they purposefully stimulate their child's speech development and whether they are aware of the potential risk factors affecting speech development. Via this questionnaire survey, it was found that most of the participating parents do find out information about the development of speech and use the internet as their main source. Similarly, most respondents do specifically stimulate the development of their child's speech, most often by talking to the child, reading or browsing through books, or learning rhymes. Furthermore, the survey showed that most parents are aware of the potential risk factors affecting speech development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK