Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní gramotnost návštěvníků vybrané lékárny v oblasti infekčních respiračních onemocnění
Název práce v češtině: Zdravotní gramotnost návštěvníků vybrané lékárny v oblasti infekčních respiračních onemocnění
Název v anglickém jazyce: Health literacy of visitors to a selected pharmacy in the field of infectious respiratory diseases
Klíčová slova: Zdravotní gramotnost, infekční onemocnění, respirační onemocnění, chřipka, léčba, prevence
Klíčová slova anglicky: Health literacy, infectious diseases, respiratory diseases, influenza, treatment, prevention
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2020
Datum zadání: 20.12.2020
Datum a čas obhajoby: 17.05.2022 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zdůvodnění výběru tématu:
Vybrané téma je mi blízké, protože 15 let pracuji jako farmaceutická asistentka v lékárně a lidé s respiračními onemocněními jsou častými návštěvníky lékáren a výběr tématu byl pro mě jasnou volbou. Líbí se mi propojení znalostí z oblasti lékárenství s výchovou ke zdraví a biologií. Zároveň předpokládám pozdější využití poznatků z této práce a daného tématu nejen v praxi v oblasti lékárny, ale také ve své pozdější pedagogické praxi.

Formulace problému, který bude v práci řešen:
Práce se bude zabývat problematikou respiračních onemocnění, léčbou a případnou prevencí proti nákaze.

Cíl práce:
Vyhodnotit zdravotní gramotnost návštěvníků vybrané lékárny v oblasti respiračních onemocnění a uspořádat pro ně přednášku na dané téma a vytvořit informační materiál k tématu respiračních onemocnění.

Charakteristika metod:
Hlavní metodou v praktické části budou rozhovory s návštěvníky vybrané lékárny, analýza zjištěných poznatků, komparace poznatků a uspořádání přednášky pro zájemce na téma respirační onemocnění. V teoretické části bude využita metoda analýzy informací z odborných publikací renomovaných autorů.

Struktura práce:
Teoretická část diplomové práce se bude věnovat tématu infekčních onemocnění, s bližším zaměřením na respirační onemocnění, především na chřipku. Vedle obecných informací bude v této části popsána vhodná medikace při respiračních onemocněních a také metody prevence.
Metodou praktické části diplomové práce budou rozhovory vedené s návštěvníky vybrané lékárny o projevech respiračního onemocnění, léčbě, znalosti užívání a dávkování volně prodejného léčivého přípravku, znalosti příbalového letáku, osobní zkušenosti léčivého přípravku a o možné prevenci. Na základě vyhodnocení rozhovorů bude pro zájemce uspořádána přednáška na téma respiračních onemocnění a návrh informačních letáčků s volně prodejnými léčivými přípravky pro pacienty, které budou využitelné v praxi.
Seznam odborné literatury
DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie: pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2111-3.

GÖPFERTOVÁ, Dana. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena: pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy. 3. dopl. vyd. Praha: Triton, 2002. ISBN 80-7254-223-0.

HAMPLOVÁ, Lidmila. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. 2., aktualizované vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. ISBN 978-80-7553-729-4.
KOLÁŘ, Milan. Respirační infekce a jejich léčba. Praha: Maxdorf, [2016]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-481-4.

PODSTATOVÁ, Hana. Základy epidemiologie a hygieny. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-597-0.

ROKYTA, Richard, Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ. Somatologie: učebnice. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-514-6.

TUČEK, Milan a Alena SLÁMOVÁ. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 2., doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-3932-1.

Předběžná náplň práce
Náplní diplomové práce je téma infekčních respiračních onemocnění se zaměřením na znalosti návštěvníků vybrané lékárny v této problematice. Teoretická část diplomové byla zaměřena na shromáždění potřebných poznatků, které se vztahovaly ke zkoumané problematice pomocí odborné literatury a elektronických zdrojů. V teoretické části práce je uvedena stručná charakteristika zdravotní gramotnosti, infekce a vybrané terminologie, anatomie dýchacího ústrojí člověka, jsou zde také popsány projevy vybraných infekčních respiračních onemocnění, jejich klinický obraz, průběh nemoci, možnosti léčby, vakcinace a prevence. V praktické části jsou zaznamenány výsledky výzkumného šetření, vyhodnocení předem stanovených cílů, komparace zjištěných poznatků a doporučení pro praxi na základě zjištěných poznatků. V úvodu praktické části je popsáno místo, kde probíhalo vlastní šetření pomocí metody individuálních rozhovorů s návštěvníky vybrané lékárny. Cílem diplomové práce bylo zhodnotit zdravotní gramotnost návštěvníků vybrané lékárny v oblasti infekčních respiračních onemocnění. Z výsledků vlastního šetření je patrné, že návštěvníci vybrané lékárny jsou v oblasti infekčních respiračních onemocnění zdravotně gramotní. Respondenti odpovídali na 9 otázek. Za každou správnou odpověď získali 1 bod a celkem mohli získat maximální počet 9 bodů. Celkem 24 návštěvníků vybrané lékárny získalo 9-8 bodů, které odpovídají výborné zdravotní gramotnosti podle předem stanovené bodovací škály a jeden návštěvník získal 7 bodů, které odpovídají velmi dobré zdravotní gramotnosti. Konkrétně 8 respondentů získalo 9 bodů, 16 respondentů získalo 8 bodů, 1 respondent získal 7 bodů. Výsledky jsou podrobně zhodnoceny ve výzkumné části práce a pro snadnější orientaci jsou zpracovány do tabulek. Na základě zjištěných informací byla uspořádána pro návštěvníky vybrané lékárny přednáška na dané téma a byly vytvořeny informační letáčky k volně prodejným lékům na léčbu chřipky, které obdrží návštěvník vybrané lékárny při nákupu volně prodejného léku na léčbu chřipky a bude se rychle orientovat, jak zakoupený přípravek použít.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The content of the diploma thesis is the topic of infectious respiratory diseases with a focus on the knowledge of visitors to the selected pharmacy in this area. The theoretical part of the diploma was focused on gathering the necessary knowledge that was related to the researched issues using the literature and electronic resources. The theoretical part of the thesis provides a brief descripti-on of health literacy, infection and selected terminology, anatomy of the human respiratory sys-tem, there are also described manifestations of selected infectious respiratory diseases, their clini-cal picture, disease course, treatment options, vaccination and prevention. In the practical part, the results of the research survey, evaluation of predetermined goals, comparison of the findings and recommendations for practice based on the findings are recorded. The introduction of the practical part describes the place where the investigation took place using the method of individual inter-views with visitors to the selected pharmacy. The aim of the diploma thesis was to evaluate the health literacy of visitors to a selected pharmacy in the field of infectious respiratory diseases. The results of our own survey show that visitors to the selected pharmacy are health literate in the field of infectious respiratory diseases. Respondents answered 9 questions. For each correct an-swer they got 1 point and in total they could get a maximum of 9 points. A total of 24 visitors to the selected pharmacy received 9-8 points, which correspond to excellent health literacy according to a predetermined scoring scale, and one visitor received 7 points, which correspond to very good health literacy. Specifically, 8 respondents scored 9 points, 16 respondents scored 8 points, 1 re-spondent scored 7 points. The results are evaluated in detail in the research part of the work and are processed into tables for easier orientation. Based on the information obtained, a lecture on the topic was organized for visitors to the selected pharmacy and information leaflets on over-the-counter influenza medication were created.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK