Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazykový vývoj dětí z vícejazyčného prostředí
Název práce v češtině: Jazykový vývoj dětí z vícejazyčného prostředí
Název v anglickém jazyce: Language development of children in multilingual environment
Klíčová slova: bilingvismus, jazykový vývoj, řečový vývoj, vícejazyčné prostředí
Klíčová slova anglicky: bilingualism, language development, multilingual environment, speech development
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2020
Datum zadání: 16.12.2020
Datum a čas obhajoby: 25.05.2021 07:50
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Zuzana Korandová
 
 
 
Předběžná náplň práce
ABSTRAKT Diplomová práce je speciálně-pedagogického charakteru a zaměřuje se na jazykový vývoj
dětí pocházejících z vícejazyčného prostředí. Důvodem tohoto zaměření je jejich zvyšující
se počet. Zároveň však stále existuje relativně málo publikací na toto téma v České republice,
neboť větší důraz je kladen na bilingvismus. V teoretické části je snaha obsáhnout
komplexnost jazykového vývoje a následně se zaměření přesouvá k pojmům vícejazyčnost
a bilingvismus. V praktické části se nachází kvalitativní výzkumné šetření založené na třech
případových studiích dětí z vícejazyčného prostředí. V jednotlivých studiích je detailně
popsán jejich jazykový vývoj, včetně případného prolínání jazykových kódů a možných
komunikačních obtíží. Dále je zde snaha zjistit, který z jazyků u dětí převáží jako relaxovaný.
K získání dat bylo použito zejména rozhovorů, které byly vedeny s rodiči dětí a také jejich
třídními učiteli.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
ABSTRACT This diploma thesis have special pedagogical character and it focuses on language
development of children from multilingual environment. The reason for this focus is their
increasing number. However, there are still relatively few publications on this topic in the
Czech Republic because more emphasis is placed on bilingualism. In the theoretical part, is
trying to cover the complexity of language development and then deal with the concepts of
multilingualism and bilingualism. In the practical part there is a qualitative research
investigation based on three case studies of children from multilingual environment. The
individual studies describe in detail their language development, including the possible
mixing of language codes, and possible communication disabilities. Also, there is trying to
find which of the language becomes relaxed for the children. Interviews with parents and
class teacher mainly used to obtain data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK