Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života a tělesné sebepojetí seniorské populace
Název práce v češtině: Kvalita života a tělesné sebepojetí seniorské populace
Název v anglickém jazyce: Quality of life and Physical Self in Senior Population
Klíčová slova: stáří, stárnutí, zdraví, pohybová aktivita, soběstačnost, domovy pro seniory, přirozené prostředí, spojenost, SQUALA
Klíčová slova anglicky: old age, aging, health, physical activity, self-sufficiency, nursing homes, natural environment, connection, SQUALA
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2020
Datum zadání: 15.12.2020
Datum a čas obhajoby: 16.06.2022 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2022
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Toto šetření by mělo přinést nové informace o současných potřebách a představách souvisejícím s tělem tak, jak jsou ovlivňovány věkem, médii a přijímány současnou seniorskou populací. Na základě těchto výsledků bude možno ovlivnit dlouhodobé programy zaměřené na podporu zdravého životnímu stylu, kvalitního života ve starším věku a realistické sebehodnocení v rámci možnosti každého jednotlivce. Výzkum by mohl přinést nové informace o ochotě současné populace seniorů využívat služeb v oblasti péče o tělesné i duševní zdraví.

Rozsah původní zprávy: cca 70 stran
Seznam odborné literatury
1.Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti. SPN 1983.
2.BOBAK, M. et al. (2000). Socioeconomic factors, material inequalities, and perceived control in self-rated health: cross-sectional data from seven post-communist countries. Soc Sci Med, 51, p. 1343–1350.
3.Elhenický, P.: Péče o tělesný vzhled, zdraví a zdatnost dospělé populace. FTVS UK Praha, DP 2008.
4.FIALOVÁ, L. (2014). Differences in Body Image and Health among Sport Active and Passive Adults as a Base for School Health Education. American Journal of Educational Research, 2(9), p. 782- 787.
5.FIALOVÁ, L. (2015). Personal satisfaction, physical self and health related behavior from the aspect of involvement in sports in adult population. In: Louková, T., Hátlová, B., Adámková, M. (Eds.): Psychomotor therapy. Ústí nad Labem: University of J. E. Purkyně, p. 55- 66.
6.Fialová, L., Krch F.: Pojetí vlastního těla – zdraví, zdatnost, vzhled. Karolinum 2012.
7.MUDRAK, J., SLEPICKA, P., ELAVSKY, S. (2012) Physical activity and its social-cognitive correlates in Czech and American older adults. Czech Kinanthropology 16, p. 49–63.
8.MUDRAK, J., STOCHL, J., SLEPICKA, P., ELAVSKY, S. (2016). Physical activity, self-efficacy, and quality of life in older Czech adults. European Journal of Ageing, 13(1), p. 5–14.
9.WARNER, L.M. et al. (2011). Sources of perceived self-efficacy as predictors of physical activity in older adults. Appl Psychol Health Wellbeing, 3, p.172–192.
Předběžná náplň práce
Zpracování zadaného tématu předpokládá řešení těchto úkolů:
1.Studium literárních pramenů k problematice vnímání a hodnocení vlastního těla, kvality života.
2.Seznámení se s dosavadními výzkumy v této oblasti, výběr vhodného nástroje (dotazník, rozhovor....).
3.Realizace dotazování u souboru seniorů (n = 100) ve věku nad 65let.
4.Zpracování výsledků a porovnání vztahu k vlastnímu tělu a vzhledu a důvodů péče o tělo u aktivních a neaktivních jedinců.
5.Vyvození závěrů o subjektivním hodnocení kvality života, obrazu vlastní osoby i postoji k vlastnímu tělu a o možnostech jeho ovlivnění.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK