Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krizový management organizací z pohledu HR v průběhu pandemie koronaviru
Název práce v češtině: Krizový management organizací z pohledu HR v průběhu pandemie koronaviru
Název v anglickém jazyce: Crisis Management of Organisations from the HR Perspective during the Coronavirus Pandemy
Klíčová slova: krizový management|krize|krizový plán|krizová komunikace|krizové situace|pandemie|státní opatření|řízení lidských zdrojů
Klíčová slova anglicky: crisis management|crisis|crisis plan|crisis communication|crisis situation|pandemy|state measures|human resources management
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.12.2020
Datum zadání: 12.12.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.05.2021
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce bude zmapovat krizový management vybraných organizací z pohledu personálního řízení v průběhu pandemie koronaviru. Práce se nejprve bude zabývat definicí krize v organizaci, jejím vznikem a vývojem, a jejími typologiemi. Dále bude věnována pozornost problematice krizového managementu, konkrétně jeho historickému vývoji, jeho funkcím a činnostem. Práce se taktéž bude zaměřovat na nástroje krizového managementu, kterými jsou krizové strategie, krizové plány a krizová komunikace. Následně bude věnován prostor vymezení řízení lidských zdrojů s cílem opodstatnění role personálního oddělení v krizovém týmu. Nakonec bude představena pandemická situace v České republice v období od března 2020 do března 2021. Součástí práce bude kvalitativní šetření realizované prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s cílovou skupinou HR manažerů a HR ředitelů z vybraných organizací působících v České republice. Přestože se organizace mezi sebou liší svou velikostí a předmětem činnosti, všechny mají společné to, že byly nuceny na krizovou situaci reagovat a zajistit ochranu svých zaměstnanců. Cílem kvalitativního šetření bude zmapovat využití krizového managementu ve vybraných organizacích a zapojení personálního managementu v řešení krize způsobené pandemií koronaviru.


Předběžná struktura práce:

1 Krize v organizaci
1.1 Vymezení pojmu krize
1.2 Typologie krizí
1.3 Vznik krize v organizaci
1.4 Vývoj krize v organizaci
2 Krizový management
2.1 Vznik a vývoj krizového managementu
2.2 Vymezení krizového managementu
2.3 Funkce krizového managementu
2.4 Činnosti krizového managementu
2.5 Nástroje krizového managementu
2.5.1 Krizová strategie
2.5.2 Krizové plánování
2.5.2.1 Krizové scénáře
2.5.2.2 Krizové plány
2.5.3 Krizová komunikace
2.5.3.1 Krizová komunikace uvnitř organizace
3 Řízení lidských zdrojů
3.1 Personální činnosti
3.2 Role řízení lidských zdrojů v krizovém týmu
4 Krize způsobená nákazou Covid-19
5 Empirické šetření – Zmapování využití krizového managementu a zapojení personálního managementu v řešení krize způsobené pandemií koronaviru u vybraných organizací
Seznam odborné literatury
ANTUŠÁK, Emil a Josef VILÁŠEK. Základy teorie krizového managementu. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3443-2.

ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy [online]. Praha: Grada Publishing, 2015 [cit. 2021-03-16]. ISBN 978-80-247-9883-7. Dostupné z:https://www.bookport.cz/e-kniha/rizeni-lidskych-zdroju-388126/#

BARTON, Laurence. Crisis Leadership Now [online]. New York: McGraw-Hill, 2008 [cit. 2020-04-22]. ISBN 978-0-07-149882-1. Dostupné z:https://www.economy.gov.ae/Publications/Crisis%20Leadership%20Now.pdf

BARSHIKAR, Ranjit. Covid 19 – Impact and New Normal for Pharmaceutical Industry (Part – I). Journal of Generic Medicines [online]. 2020, 16(3), 112–19 [cit. 2020-11-26]. ISSN 1741-7090. DOIhttps://doi.org/10.1177/1741134320942275. Dostupné z:https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1741134320942275#articleCitationDownloadContainer

BĚLOHLÁVEK, František et al. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-x.

CRANDALL, William 'Rick' a John E. SPILLAN. A look to the future: emerging trends in crisis management. International Journal of Sustainable Strategic Management [online]. 2010, 2(1), 17–28 [cit. 2021-03-27]. ISSN 1753-3600. DOI:10.1504/IJSSM.2010.032161 Dostupné z:https://www.semanticscholar.org/paper/A-Look-to-the-Future%3A-Emerging-Trends-in-Crisis-Crandall-Spillan/4c04e1820c5db01c757af35c929458405573c272?p2df

ČESKO. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2021 [cit. 13. 3. 2021]. Dostupné z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262

FOTR, Jiří et al. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe [online]. Praha: Grada Publishing, 2020 [cit. 2021-03-12]. ISBN 978-80-271-1633-1. Dostupné z:https://www.bookport.cz/e-kniha/tvorba-strategie-a-strategicke-planovani-372538/#

GLAESSER, Dirk. Crisis Management in the Tourism Industry [online]. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2006 [cit. 2020-04-22]. ISBN 978-0-7506-6523-0. Dostupné z:https://www.pdfdrive.com/crisis-management-in-the-tourism-industry-second-edition-e161340159.html

HÁLEK, Vítězslav. Krizový management: Teorie a praxe. Bratislava: DonauMedia, 2008. ISBN 978-80-89364-33-6

LOCKWOOD, Nancy R. Crisis management in today’s business environment: HR strategic role. SHRM Research Quaterly [online]. 2005, 4, 1–12 [cit. 2020-04-23]. ISBN 978-1-932132-35-9. Dostupné z:https://www.academia.edu/8419616/2005_SHRM_Research_Quarterly_Crisis_Management_in_Todays_Business_Environment_HRs_Strategic_Role

KUBÍČKOVÁ, Lea a Karel RAIS. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích [online]. Praha: Grada Publishing, 2012 [cit. 2021-03-12]. ISBN 978-80-247-4564-0. Dostupné z:https://www.bookport.cz/e-kniha/rizeni-zmen-ve-firmach-a-jinych-organizacich-409352/#

STOREY, John. Human Resource Management. In: WILKINSON, Adrian a Stewart JOHNSTONE. Encyclopedia of Human Resource Management [online]. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016, s. 195–197 [cit. 2021-03-09]. ISBN 978-1-78347-546-9. DOI:10.4337/9781783475469 Dostupné z:https://www.e-elgar.com/shop/usd/encyclopedia-of-human-resource-management-9781783475452.html

SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích [online]. Praha: Grada Publishing, 2013 [cit. 2021-03-12]. ISBN 978-80-247-8788-6. Dostupné z:https://www.bookport.cz/e-kniha/rizeni-rizik-ve-firmach-a-jinych-organizacich-378439/#

TÓTH, Endre. Chaotická organizace. Moderní řízení [online]. Praha: Economia, 2011, 10(9), 19–25 [cit. 2021-04-08]. ISSN 0026-8720. Dostupné z:https://monitoring-anopress-cz.ezproxy.is.cuni.cz/Anopress

WALASKI, Pamela Ferrante. Risk and Crisis Communications [online]. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011 [cit. 2020-04-22]. ISBN 978-1-118-09344-3. DOI: 10.1002/9781118093429. Dostupné z:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118093429

WHO. COVID-19 Strategic preparedness and response plan [online]. Geneva: World Health Organisation, 2021c [cit. 2021-03-16]. ISBN neuvedeno. Dostupné z:https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-strategic-preparedness-and-response-plan-(sprp-2021)

ZUZÁK, Roman a Martina KÖNIGOVÁ. Krizové řízení podniku. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3156-8
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK