Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potenciál vzdělávacích aktivit ve výkonu trestu odnětí svobody
Název práce v češtině: Potenciál vzdělávacích aktivit ve výkonu trestu odnětí svobody
Název v anglickém jazyce: Potential of educational activities in serving a custodial sentence
Klíčová slova: Vězeňství|odsouzená|vzdělávání|aktivita|resocializace|výkon trestu odnětí svobody|potenciál|oddíl|žena|prizonizace
Klíčová slova anglicky: Prisons|convicts|education|activity|resocialization|potential|section|woman|imprisonment
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2020
Datum zadání: 08.12.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2021
Datum a čas obhajoby: 25.01.2023 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2022
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V českém jazyce:
Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaký přínos vzdělávací aktivity pro odsouzené při pobytu ve věznici mají a zdali tyto aktivity přispívají při následné integraci do intaktní společnosti. Práce bude členěna na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části popíši vzdělávací soustavu Vězeňské služby České republiky. V empirické části provedu průzkum, který bude proveden formou kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů s odsouzenými, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, s vězni již propuštěnými na svobodu a dále se zaměstnanci vězeňské služby, kteří tyto aktivity pro odsouzené připravují a lektorují.
Diplomová práce může být podkladem pro tvorbu plánu vzdělávacích aktivit ve Vazební věznici Praha-Ruzyně.

V anglickém jazyce:
The aim of my thesis is to find out what are the benefits of educational activities for convicts while in prison, and whether these activities contribute to a subsequent integration into an intact society. The thesis will be divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part I will describe the educational system of the Prison Service of the Czech Republic. In the empirical part I will conduct a survey, which will be carried out in the form of qualitative semi-structured interviews. I will interview convicts who are serving a prison sentence, prisoners already released and further on I will interview the prison staff responsible for the preparation and lecturing of such educational activities.
The thesis can be the basis for drawing up a plan of educational activities in the Prague-Ruzyně detention centre.
Seznam odborné literatury
Veteška, J., Průcha, J., Andragogický slovník. Praha: Grada, 2014, ISBN 978-80-247-4748-4
Plamínek, J., Vzdělávání dospělých. Praha: Grada, 2014, ISBN 978-80-247-4806-1
Jelínek, J., Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2020, ISBN 978-80-7502-395-7
ÚZ č. 1342 - Trestní předpisy, úplná znění předpisů. Sagit. 2019, ISBN 978-80-7488-376-7
Veteška, J., Fischer, S., Psychologie kriminálního chování. Praha: Grada, 2020, ISBN 978-80-271-0731-5
Otakar, J., Jak přežít kriminál. Pendulum, 2018, ISBN 978-80-905-9062-5
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK