Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proudění ne-Newtonských tekutin porézním prostředím ve vztahu k rozdělení velikosti pórů
Název práce v češtině: Proudění ne-Newtonských tekutin porézním prostředím ve vztahu k rozdělení velikosti pórů
Název v anglickém jazyce: Flow of non-Newtonian fluids in porous media in relation to the pore size distribution
Klíčová slova: ne-Newtonovské tekutiny|porézní prostředí|rozdělení velikosti pórů|proudění kapilárami
Klíčová slova anglicky: shear-thinning fluids|non-Newtonian fluids|porous media|pore size distribution|capillary bundle models
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Protože vědeckých otázek je v tomto tématu mnoho, práci lze zaměřit různými způsoby, dle dohody.
Student se seznámí s prací výzkumného týmu na Přírodovědecké fakultě.

Například:
* numerické modelování proudění shear-thinning tekutin v idealizovaném materiálu, ve srovnání s redukovaným modelem "svazků kapilár";
* analýza citlivosti nelineární inverzní úlohy na chybách měření;
* modelování změny propustnosti písku (vůči shear-thinning tekutinám) při jeho stlačení;
a jiné.

Téma může zahrnovat práci s reálnými daty z laboratorních experimentů, může zahrnovat zjednodušené modely v Matlabu nebo se může zaměřit na numerické modely proudění. Student může přijít s vlastními nápady nebo se nechat provést některou z již připravených otázek.


Seznam odborné literatury
TBD
Předběžná náplň práce
Práce je motivována výzkumem na Přírodovědecké fakultě, v rámci kterého je experimentálně i teoreticky studována propustnost vybraných přírodních materiálů (hrubozrnných zemin, pískovců) vůči shear-thinning tekutinám. Experimentálně změřených propustností lze totiž využít k odhadu velikosti pórů materiálu, která je přitom jinak měřitelná jen drahými přístroji a na malých vzorcích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK