Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie kapucínského kláštera v Žatci
Název práce v češtině: Historie kapucínského kláštera v Žatci
Název v anglickém jazyce: The History of the Capuchin Monastery in Žatec
Klíčová slova: kapucíni, klášter, Žatec, historie
Klíčová slova anglicky: Capuchins, monastery, Žatec, history
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2020
Datum zadání: 04.12.2020
Datum a čas obhajoby: 24.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2021
Oponenti: Mgr. Jiří Augustin Čepelák
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova práce:
1. Kapucínský řád – vznik a charakteristika
2. Duchovní historie Žatce do založení kláštera
3. Historie kláštera
4. Umělecká výzdoba klášterního kostela Korunování Panny Marie a kláštera
5. Současný stav a budoucnost kláštera
Seznam odborné literatury
Kroniky a jiné písemnosti z fondu „Kapucíni Žatec“ uloženém v SOA Litoměřice
Rabas 1938 — P. Vavřinec Rabas: Řád kapucínský a jeho působení v Čechách v 17. století, Praha 1938
Buben 2006 — Milan M. Buben: Encyklopedie řádů a kongregací v Českých zemích – žebravé řády, Praha 2006
Foltýn/ Vlček/ Sommer 1998 — D. Foltýn / P. Sommer / P. Vlček: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1998
Autorský kolektiv 2004 — Autorský kolektiv: Žatec. historie / kultura / lidé, Praha 2004
Gajdošíková 2014 — Kateřina Gajdošíková: Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje v Kyjově a typologie kapucínských kostelů v českých zemích (bakalářská práce na Filosofické fakultě UPOL). Olomouc 2014
Macek/Zahradník 1998 — T. Macek / P. Zahradník: Žatec kapucínský klášter, stavebně historický průzkum, Praha 1988
Jirásko 1991 — Luděk Jirásko: Církevní řády a kongregace v českých zemích, Praha 1991
Bašta/ Baštová 2012 — Petr Bašta / Jarmila Baštová: ARS MORIENDI Loretánské krypty. Z historie pohřbívání v kapucínských konventech, Praha 2012
Wiess 1821 — J. K. Wiess: Abbildungen sämmtlicher geistlichen Orden männlich- und weiblichen Geschlechts in der katholischen Kirche, Praha 1821
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je představení dějin kapucínského kláštera v Žatci od jeho založení v r. 1676 po zrušení v r. 1950. Samotnou klášterní historii předchází prezentace kapucínského řádu a stručné dějiny Žatce se zaměřením na vývoj víry ve městě. V rámci klášterní historie jsou přiblíženy také významné osobnosti spjaté s touto památkou. Další část se věnuje umělecké výzdobě klášterního kostela Korunování Panny Marie a uměleckým dílům samotného kláštera, které se dochovaly v jiných institucích. V závěru práce je ukázán současný stav celého klášterního komplexu a jeho plány do budoucna.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work aims to present the Capuchin Monastery's history in Žatec, from its foundation in 1676 to its abolition in 1950. The monastery history itself is preceded by a presentation of the Capuchin order and a brief history of Žatec with a focus on the development of religion in the town. Within monastic history, important personalities connected with this monument are also presented. The next part deals with the artistic decoration of the Monastery Church of the Coronation of the Virgin Mary and the works of art of the monastery itself, which have been preserved in other institutions. At the end of the work is shown the current state of the whole monastery complex and its future plans.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK