Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv barokní kultury na městské prostředí. České Budějovice v 17. a první polovině 18. století
Název práce v češtině: Vliv barokní kultury na městské prostředí. České Budějovice v 17. a první polovině 18. století
Název v anglickém jazyce: The influence of the Baroque culture on the urban environment. České Budějovice in the 17th and early 18th centuries
Klíčová slova: České Budějovice; Baroko; Barokní kultura; Městské prostředí; 17. století; 18. století
Klíčová slova anglicky: České Budějovice; Baroque; Baroque culture; Urban environment; 17th century; 18th century
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2020
Datum zadání: 03.12.2020
Datum a čas obhajoby: 12.09.2022 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na otázku, jak se barokní kultura promítla do vývoje královského města České Budějovice v pobělohorské době, od porážky stavovského povstání do poloviny 18. století. Vyjde z tamních památek z barokního období a bude se věnovat jak jejich tvůrcům, tak především důvodům jejich vzniku a motivacím institucí, které za nimi stály. Práce by měla na základě literatury a vydaných pramenů ukázat, jaké okolnosti ovlivňovaly kulturní rozvoj města v daném období, jeho vnější podobu a výzdobu, jeho klíčová kultovní místa náboženského i společenského života.
Seznam odborné literatury
KALISTA, Zdeněk, POKORNÁ, Zuzana a VLNAS, Vít. Století andělů a ďáblů: jihočeský barok. Jinočany: H & H, 1994.
VLČEK, Pavel, SOMMER, Petr a FOLTÝN, Dušan. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997.
CICHROVÁ Kateřina. Samson je také baroko. České Budějovice: NPÚ, 2009
KUTHAN, Jiří, ERHART, Josef, ERHARTOVÁ, Marie a KUTHANOVÁ, Věra. České Budějovice. Praha: Panorama, 1980
PETRÁŇ, Josef a kol. Dějiny hmotné kultury II/1-2. Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha: Karolinum, 1995-1997
BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha: Argo, 2005
BŮŽEK, Václav a KRÁL, Pavel (edd.). Člověk českého raného novověku. Praha: Argo, 2007
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je popsat vlivy barokní kultury na městské prostředí se zaměřením na královské město České Budějovice v průběhu 17. a první poloviny 18. století. Práce bude sledovat různé motivace pro vznik nových památek hmotných i nehmotných. Motivace budou rozděleny na náboženské, technické modernizace a snahu o moderní estetiku. Současně se práce zaměří i na významné osobnosti, které měly vliv na rozvoj barokní kultury a na prosazování tohoto stylu ve městě (sochaři, architekti, radní města a církevní hodnostáři).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to describe the influences of Baroque culture on the urban environment with a focus on the royal town of České Budějovice during the 17th and the first half of the 18th century. The thesis will trace the various motivations for the creation of new monuments, both tangible and intangible. Motivations will be divided into religious, technical modernization and the pursuit of modern aesthetics. At the same time, the thesis will also focus on important personalities who influenced the development of Baroque culture and the promotion of this style in the city (sculptors, architects, city councillors and church dignitaries).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK