Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora neformálně pečujících o jejich blízké v domácí paliativní péči
Název práce v češtině: Podpora neformálně pečujících o jejich blízké v domácí paliativní péči
Název v anglickém jazyce: Support for informal caregivers taking care of their loved ones in home palliative care
Klíčová slova: neformální péče|formální péče|hospicová péče|paliativní péče|kvalita života|smrt
Klíčová slova anglicky: informal care|formal care|hospice care|palliative care|quality of life|death
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2020
Datum zadání: 02.12.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.02.2021
Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce se zabývá podporou neformálně pečujících o umírající blízké nebo blízké s život ohrožujícím onemocněním v domácím prostředí. Teoretická část práce pojednává o neformálně pečujících, kvalitě života neformálně pečujících, kvalitě života umírajících osob a osob s život ohrožujícím onemocněním, smrti, fázích vyrovnávání se smrtí. Dále se zabývá hospicovou a paliativní péčí, jejich formami, metodami a využitím. Praktická část je zaměřena na analýzu a vyhodnocení dotazníků vyplněných neformálně pečujícími osobami.

The main topic of this diploma thesis is support of informal caregivers taking care for dying loved ones or loved ones with life-threatening illness in the home environment. The theoretical partis focused on informal carers, the quality of life of informal carers, the quality of life of dying people and quality of life of people with life-threatening diseases, death and the stages of coping with death. It also deals with hospice and palliative care, their forms, methods and uses. The practical part is focused on the analysis and evaluation of questionnaires filled out by informal carers.
Seznam odborné literatury
COLOMBO, Francesca. Help wanted?: providing and paying for long-term care. Paris: OECD, 2011. OECD health policy studies. ISBN 9789264097582.
DRAGOMIRECKÁ, Eva. Ti, kteří se starají: Podpora neformální péče o seniory. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4598-8.
KAST, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní: typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. Vyd. 2. Přeložil Jana VAŠKOVÁ. Praha: Portál, 2010. Spektrum (Portál). ISBN 978-80-7367-800-5.
KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Světlo na konci tunelu: úvahy o životě a umírání. Brno: Jota, 2012. ISBN 978-80-7462-145-1.
MATOUŠEK, Oldřich, KŘIŠŤAN, Alois, ed. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.
MICHALÍK, Jan. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2957-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK