Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální práce a poskytování sociálních služeb a sociální péče v době koronavirové pandemie
Název práce v češtině: Sociální práce a poskytování sociálních služeb a sociální péče v době koronavirové pandemie
Název v anglickém jazyce: Social Work and providing Social Services and SocialCcare during Coronavirus Pandemic
Klíčová slova: Sociální práce, sociální služby, sociální péče, sociální pracovník, zákon o sociálních službách
Klíčová slova anglicky: Social Work, Social Services, Social Care, Social Worker, Social Services Act, Burnout Syndrome
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Procházková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2020
Datum zadání: 24.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2020
Datum a čas obhajoby: 22.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2022
Oponenti: Mgr. Marie Dvorná
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce s názvem Sociální práce a poskytování sociálních služeb
a sociální péče v době koronavirové pandemie
je rozdělena na dvě hlavní části, kterými jsou teoretická část a na ni navazující praktická část.

Teoretická část poskytuje základní orientaci v oblasti sociální sféry. Jejím obsahem je vymezení termínů a pojmů, které s problematikou sociální oblasti souvisí. Zaměřuje se na profesi sociální práce, blíže pak na sociální služby, sociální péči, zákon o sociálních službách, sociálního pracovníka, syndrom vyhoření a okrajově na koronavirovou pandemii.

Praktická část se zabývá míněním sociálních pracovníků. Pro výzkum byla využita kvalitativní metoda, konkrétně polostrukturovaný rozhovor.
Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké změny a omezení nastaly v poskytování sociálních služeb a sociální péče s příchodem koronavirové pandemie z pohledu sociálního pracovníka.
Seznam odborné literatury
1) ELICHOVÁ, Markéta. Sociální práce: aktuální otázky. Praha: Grada, 2017.
ISBN 978-80-271-0080-4.

2) GULOVÁ, Lenka. Sociální práce: Pro pedagogické obory. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3379-1.

3) HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.

4) HROZENSKÁ, Martina a Dagmar DVOŘÁČKOVÁ. Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4139-0.

5) HUDEČKOVÁ, Helena, Eva KUČEROVÁ a Lukáš KŘÍŽ. Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology: (příručka pro distanční studium). Praha: Česká zemědělská univerzita, 2001. ISBN 978-80-213-0791-4.

6) KOZLOVÁ, Lucie. Sociální služby. V Praze: Triton, 2005. ISBN 80-7254-662-7.

7) MACH, Petr. Zákon o sociálních službách: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-246-7.

8) MAROON, Istifan. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků: teorie, praxe, kazuistiky. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0180-9.

9) MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003.
ISBN 80-7178-548-2.

10) MÁTEL, Andrej. Teorie sociální práce I: sociální práce jako profese, akademická disciplína a vědní obor. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2220-2.

11) MIKŠOVÁ, Markéta, Adam VOJTĚCH, Ladislav DUŠEK, et al. Rozhovory s osobnostmi doby covidové. Praha: EEZY Publishing, 2021.
ISBN 978-80-908101-1-2.

12) MONTOUSSÉ, Marc a Gilles RENOUARD. Přehled sociologie. Přeložil Kateřina DOHNALOVÁ. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-976-3.

13) Quo vadis, sociální práce v ČR ... ?. Praha: Institut pro veřejnou správu Praha, 2017. ISBN 978-80-86976-46-4.

14) SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce. Brno: Paido, 2002. ISBN 80-7315-021-2.

15) SOKOL, R., TREFILOVÁ, V. Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních so- ciálních služeb. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-316-4.

16) STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN. ISBN 80-85834-60-X.

17) URBAN, Lukáš. Sociologie: klíčová témata a pojmy. Praha: Grada, 2017.
ISBN 978-80-247-5774-2.

18) VOJTÍŠEK, Petr. Princip solidarity ve financování služeb sociální péče. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3709-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK