Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace učitelů s rodiči v době distanční výuky
Název práce v češtině: Komunikace učitelů s rodiči v době distanční výuky
Název v anglickém jazyce: Communication of teachers and parents during distance learning
Klíčová slova: komunikace, rodiče, učitel, spolupráce rodiny a školy, distanční výuka, komunikace v distanční výuce
Klíčová slova anglicky: communication, parents, teacher, cooperation of family and school, distance learning, communication during distance learning
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2020
Datum zadání: 23.11.2020
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 8, Praha 1, S101, 101
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Krátká, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka se bude zabývat mapováním komunikace učitelů s rodinou během distanční výuky. Výzkum se zaměří na způsob zapojení a komunikaci s rodiči během nouzového stavu.
Seznam odborné literatury
POCHE KARGEROVÁ, Jana. Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu. V Praze: Pasparta, 2019. ISBN 978-80-88290-27-8.
FEŘTEK, Tomáš. Rodiče vítáni: praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí. V Praze: Yinachi, 2011. ISBN 978-80-904735-2-2.
FELCMANOVÁ, Alena. Rodiče - nečekaní spojenci: jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou. Praha: Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty, 2013. ISBN 978-80-87456-45-3.
Předběžná náplň práce
Studentka zmapuje dosavadní stav poznání a provede rešerši současné literatury ke zkoumané problematice.
Empirická část bude pojata jako kvalitativní výzkum (rozhovory, analýza autentických materiálů atd.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK