Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Literární experiment Aleny Vostré. Aspekty nového románu v díle Vlažná vlna
Název práce v češtině: Literární experiment Aleny Vostré. Aspekty nového románu v díle Vlažná vlna
Název v anglickém jazyce: The literary experiment by Alena Vostrá: Aspects of the French „nouveau roman“ in her novel The Lukewarm Wave
Klíčová slova: Alena Vostrá|Vlažná vlna|česká literatura 60. let|experimentální literatura|francouzský nový román|Alain Robbe-Grillet|Nathalie Sarraute
Klíčová slova anglicky: Alena Vostrá|The Lukewarm Wave|Czech literature of the 1960s|experimental literature|French nouveau roman|Alain Robbe-Grillet|Nathalie Sarraute
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2020
Datum zadání: 23.11.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2020
Datum a čas obhajoby: 13.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude koncipována jako interpretačně komparativní analýza experimentálního románu Aleny Vostré. Vlažná vlna (1966) nese znaky, které jsou charakteristické pro poetiku nového románu, a práce si klade za cíl jejich nalezení a komentář s oporou základních teoretických textů a „manifestů“ francouzského nového románu z per jeho autorů (A. Robbe-Grillet, N. Sarrautová, M. Butor). Důraz bude kladen na výraznou dialogičnost, projevy absurdity a odosobnění, přičemž bude sledován jejich vliv na celkovou kompozici díla. Díky tomu bude možné vymezit autorčinu osobitou poetiku vůči stěžejním dílům francouzské experimentální literatury. S ohledem na dramatickou a dramaturgickou tvorbu Vostré bude také zkoumán vztah Vlažné vlny k tradici „nového“ neboli absurdního divadla. Část práce bude dále věnována ohlasu románu v soudobých kritikách, které Vostrou pro její originální jazyk i kompozici pozitivně hodnotily už od jejích předchozích povídkových textů Elegie a Bůh z reklamy (1964). Proto je nezbytné brát v potaz autorčin literární vývoj od povídek k románu Vlažná vlna a následně zařadit její ranou tvorbu do kontextu českých literárních experimentů a dramat 60. let (L. Fuks, B. Hrabal, J. Topol, V. Havel, V. Páral). Na základě této srovnávací četby se v závěru otevře prostor k zachycení rozdílu prostředí francouzského a českého a k úvaze, čím může být „český“ nový román specifický.
Seznam odborné literatury
BARTHES, Roland. „Littérature littérale“. In: Essais critiques, Paris: Edition du Seuil, 1964. S.63-70
BARTHES, Roland. „Littérature objective“. In: Essais critiques. Paris: Edition du Seuil, 1964. S.29-40
BARTHES, Roland. „Nulový stupeň rukopisu“. In: Kritika a pravda, překlad J. Čermák, J. Dubský, Praha: Dauphin, 1997. S.7-75.
BUTOR, Michel. Repertoár. Praha: Odeon, 1969.
DUGAST-PORTES, Francine. Le nouveau roman : une césure dans l'histoire du récit. Presses universitaires de Rennes, 2018. ISBN 978-2-7535-7399-4.
JANOUŠEK, Pavel (ed.). Inspirace „novým románem“, počátky literárního experimentu. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha, Academia, 2008. S. 319-324. ISBN 978-80-200-1583-9.
KOŠNAROVÁ, Veronika. „Česká experimentální próza jako reakce na ideologizaci literatury“. In: KOMENDA, Petr. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Moravica 4 [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. S. 175–183. ISBN 80-244-1267-5. Dostupné z:http://ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/2005/iai/iai.pdf.
PECHAR, Jiří. Francouzský „nový román“. Praha: Československý spisovatel, 1968. Dílna.
RICARDOU, Jean. Le nouveau roman. Paris: Seuil, c1973. Écrivains de toujours.
RICARDOU, Jean. Pour une théorie du nouveau roman. Paris: Éditions du Seuil, 1971. Collection "Tel Quel."
ROBBE-GRILLET, Alain. Za nový román. Praha: Odeon, 1970.
SARRAUTE, Nathalie. Věk podezírání: eseje o románu. Praha: Odeon, 1967.
SUCHOMEL, Milan. „Labyrint komunikace a nedorozumění“. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V4, Řada literárněvědná bohemistická = Bohemica litteraria. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, 2001. ISBN 80-210-2965-X, ISSN 1213-2144. S. 155-161. Dostupné z:https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/104897/V_BohemicaLitteraria_04-2001-1_23.pdf?sequence=1.
SUCHOMEL, Milan. „Integrace rozkladem a hrou“. Literární noviny. 1966, 15(44), s. 5. ISSN 0459-5203. Dostupné z:http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNII/15.1966/44/5.png.
VŠETIČKA, František. „Román Aleny Vostré“. Bohemistyka. 2014, 14(2), s. 115-127. ISSN 1642-9893. Dostupné z: http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2014/Vseticka.pdf.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK