Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neslyšící rodiče a výchova jejich slyšícího dítěte
Název práce v češtině: Neslyšící rodiče a výchova jejich slyšícího dítěte
Název v anglickém jazyce: Upbringing of their Hearing Child by Deaf Parents
Klíčová slova: CODA, Neslyšící, Neslyšící rodiče, sluchové postižení, slyšící dítě Neslyšících rodičů, výchova dítěte
Klíčová slova anglicky: CODA, Deaf, deaf parents, hearing child of Deaf parents, hearing impairment, upbringing of a child
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2020
Datum zadání: 23.11.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude zabývat možnostmi, které se nabízejí neslyšícím rodičům při výchově slyšících dětí. Práce má za cíl zjistit, zda jsou neslyšící rodiče spokojeni s kvalitou a kvantitou poskytované odborné podpory v rámci výchovy jejich slyšících dětí. V teoretické části vymezí základní pojmy spojené se sluchovým postižením. Dále se bude věnovat komunikaci neslyšících, minoritě Neslyšících a CODA jedincům. V rámci empirické části se bude výzkumné šetření zabývat dvěma až třemi případovými studiemi neslyšících rodičů se slyšícím dítětem. V rámci rozhovoru s rodiči se bude snažit přijít na to, jaká odborná pomoc těmto rodičům chybí, popřípadě jestli mají touto podporou zkušenosti - ať už pozitivní či negativní.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis will look at the options offered to deaf parents during the upbringing of their hearing children. The goal of this bachelor thesis is to find out whether deaf parents are satisfied with the quality and quantity of services provided to them during that time. The theoretical part will define the terms associated with hearing impairment, communication of the deaf, the Deaf minority and CODA. In the empirical part, the research will analyse two to three case studies of deaf parents with a hearing child. Conducting an interview with the parents, the research will try to find out what professional help these parents lack, or whether they have experience with this support, both positive and negative.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK