Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základní plavecké dovednosti a jejich nácvik u dětí předškolního věku
Název práce v češtině: Základní plavecké dovednosti a jejich nácvik u dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Basic swimming skills and their training in preschool children
Klíčová slova: základní plavecké dovednosti, předškolní věk, plavecké pomůcky, výuka, dítě předškolního věku
Klíčová slova anglicky: basic swimming skills, preschool age, swimming aids, teaching, preschool child
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Irena Svobodová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2020
Datum zadání: 19.11.2020
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium odborné literatury k dané problematice
2. Formulace kapitol - úvod, cíle, úkoly, výzkumné otázky, metody
3. Stanovení pracovní hypotézy
4. Zpracování teoretické části práce
5. Realizace výzkumné části práce
6. Vyhodnocení získaných údajů
7. Formulace závěrů práce
8. Pracovní verze BP
Seznam odborné literatury
ČECHOVSKÁ, Irena a MILER. Plavání, druhé, přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2154-5.

BĚLKOVÁ, Taťána. Didaktika plavecké výuky. 3. vydání. Praha: Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-837-7.

HOCHOVÁ, Jana, ČECHOVSKÁ, Irena. Plavecká výuka předškolních dětí. Metodický dopis ČÚV ČSTV. 1. vyd. Praha

BĚLKOVÁ, T. Didaktika plavecké výuky. 3. vyd. Praha: Karolinum, 1994

ČECHOVSKÁ, I. Plavání dětí s rodiči: výuka kojenců, batolat a předškolních dětí do 6 let. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2007, 131 s. Děti a sport. ISBN 978-802-4716- 350.

DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe, 2006a. ISBN 80-863-0727-1.

DVOŘÁKOVÁ, H. Základní motorika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, KTV, 2006b, 44 s. ISBN 80-729-0259-8.

RVP PV
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je zjistit úroveň základních plaveckých dovedností u dětí předškolního věku v průběhu jejich plaveckého výcviku. Plaveckému výcviku těchto dětí bude předcházet nácvik na suchu ve vazbě na plaveckou výuku, který by pomohl děti připravit na vybrané základní plavecké dovednosti.


Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor thesis is to determine the level of basic swimming skills of preschool children during their swimming training. The swimming training of these children will be preceded by drought training in connection with swimming lessons, which would help prepare the children for selected basic swimming skills.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK