Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití metod a technik dramatické výchovy u dětí předškolního věku při řešení náročných situací
Název práce v češtině: Využití metod a technik dramatické výchovy u dětí předškolního věku při řešení náročných situací
Název v anglickém jazyce: Resolving DifficultSituations in Pre-school Children Using Methods and Techniques of Dramatic Theory
Klíčová slova: předškolní věk, dramatická výchova,náročné životní situace, konflikt, resilience
Klíčová slova anglicky: preschool age, drama education, difficult life situations, conflict, resilience
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2020
Datum zadání: 16.11.2020
Datum a čas obhajoby: 23.05.2022 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Nastudovat odbornou literaturu, články, bakalářské a diplomové práce na danou problematiku, konzultace skolegy a vedoucí diplomové práce
- Zpracování informací vteoretické části práce včetně citace
- Zjistit pravdivost a platnost výzkumu –validita, důvěryhodnost, přenositelnost
- Etika –důvěrnost, poučený souhlas•Stanovení cílů výzkumu, stanovení výzkumného problému, definování výzkumných otázek, rozhodnutí o metodách (rozhodnutí o vzorku, výběr metod sběru dat a zajištění vstupu do terénu)
- Tvorba výzkumného designu
- Analýza získaných dat
Seznam odborné literatury
KUTÍNOVÁ, Z. Náročné životní situace. Praha-Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2015. ISBN 978-80-86302-49-2.2.
VELTRUBSKÁ, I. Divadlo očima dětí.Praha-IPOS, 1994. ISBN 80-7068-064-4.3.
FIEDLEROVÁ, M., REJCHRTOVÁ, A., AMIROVÁ, A. Metody a aktivity dramatické výchovy vpředškolním vzdělávání. Praha-Nakladatelství -dr. Josefa Raabe s.r.o., 2019. ISBN 978-80-7496-430-5.4.
MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy zásobník dramatických her a improvizací. Praha-IPOS, 1990. ISBN 80-7068-105-5.5.
ADAMOVSKÁ, M. Děti a hry, o tom co se stalo a stát se nemuselo. Praha-Rotag, 2004. ISBN 97880903175296.
SPERRY, R. Komunikace vproblémových situacích sdítětem vMŠ. Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1115-0.7.
VALENTA, J.,Metody a techniky dramatické výchovy. Praha-Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1865-1.8.
MACHKOVÁ, E.,Škola dramatickou hrou, dramatická výchova vprimární škole. Ostravská univerzita, 2019. ISBN 9788075990723.
HODGSON, J., RICHARDS,E., Improvisation. London, 1972. ISBN 080213029.
CHILVER, P., Improvised drama. London, 1967. ISBN 978-0713410365.10.
SLADE, P., CHILD Drama.London, 1965. ISBN 978-0340209684.11.
SPOLIN, V., Improvisation for the Theatre. London, 1997. ISBN 978-0810140080.12.
SPOLIN, V., Theatre Games for the Classroom. Evanston, 1986. ISBN 978-0810140042
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřená na předškolní děti a řešení jejich náročných životních situací pomocí technik a metod dramatické výchovy(DV). Cílem této práce je zjistit, zda je využití technik a metod DV efektivní při osvojování si bezpečného a správného chování dětí předškolního věku ve vybraných náročných situacích. Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. Vteoretické části se zaměřím na historii DV, vymezení pojmu DV, její proces, cíle, principy a metody, prostředí a podmínky a charakteristiku předškolního věku. Vpraktické části se zaměřím na to, co jsou nebezpečné,krizové a především náročné situace,ve kterých se mohou děti předškolního věku ocitnout. Jak správně by mělo vypadat řešení daných situací, co si děti pod pojmem nebezpečí a náročné situace představují. Budu sledovat,jak se pomocí DV děti naučí vdaných situacích zachovat. Efektivitu DV při osvojování si schopností a dovedností dětmi správného a bezpečného chování potvrdím metodourozhovoru a pozorování. Výzkum doplním zapojením rodičů do problematiky pomocí dotazníků. Součástí praktické části bude cíl výzkumu, výzkumné otázky, průběh výzkumu a vdiskuzi a vzávěru budou hodnoceny výsledky mého výzkumu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on pre-school children and resolving their difficult life situations using methods and techniques of dramatic theory (DT). The aim of the thesis is to discover whether using the latter methods and techniques is effective during adaptation of safe and correct behavior in pre-school children in selected difficult situations.The thesis will contain theoretical and practical part. In the theoretical part, I will focus on the definition, history, process, goal, principles, methods and conditions of DT as well as pre-school age characteristics.In the practical part, I will focus on what dangerous and especially difficult situations in which pre-school children can find themselves are. I will also suggest ways of resolving these situations and describe what children think dangerous and difficult situations are.I will observe how the children learn to react in different situations using DT. The effectiveness of DT will be analyzed by conducting interviews and observation. Moreover, the parents of these children will be involved and asked questions through questionnaires. Finally, the practical part will include the goal and process of the study and the results will be discussed in the concluding part.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK