Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdroje a příčiny šíření nově zavlečených rostlinných druhů
Název práce v češtině: Zdroje a příčiny šíření nově zavlečených rostlinných druhů
Název v anglickém jazyce: Sources and causes of spread of newly introduced plant species
Klíčová slova: Nepůvodní rostlinné druhy, rostlinné invaze, globální oteplování, klimatická změna
Klíčová slova anglicky: Alien plant species, plant invasion, global warming, climate change
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2020
Datum zadání: 16.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jan Čuda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je psaná formou literární rešerše a zabývá se faktory, které mají vliv na aktuální globální šíření rostlin do nových oblastí, a jejich případnou invazivností v nových oblastech. Práce vychází z předpokladu, že jednou z hlavních příčin šíření rostlinných druhů do nových oblastí by mohla být klimatická změna. Za pomoci revize literatury práce shrne aktuální poznatky o šíření druhů do nových oblastí v poslední době (cca posledních 20 let) a srovná je se zdroji nových druhů od objevu Ameriky (1492, tzv. neofyty). Zejména se zaměří na klimatické podmínky původu a aktuálního výskytu těchto rostlin s cílem otestovat, zda se tyto oblasti klimaticky liší a zda se tento rozdíl liší mezi staršími a novými invazními druhy. Práce se též pokusí srovnat míru šíření nových rostlinných druhů v čase a prozkoumat, zda lze v poslední době pozorovat zvýšenou míru šíření nových druhů, kterou by šlo připsat klimatickým změnám.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK