Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stylistic Analysis of Peterson's 12 Rules for Life and Harari's Sapiens
Název práce v češtině: Stylistická analýza Petersonových 12 pravidel pro život a Harariho Sapiens
Název v anglickém jazyce: Stylistic Analysis of Peterson's 12 Rules for Life and Harari's Sapiens
Klíčová slova: literatura faktu, žánr, registr, styl, lexikální výběr, frazém
Klíčová slova anglicky: non-fiction, genre, register, style, lexical choice, phraseme
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2020
Datum zadání: 20.03.2021
Datum a čas obhajoby: 25.05.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Celetná 13, Praha 1, C107/C15, 30 míst u lavice + 10 míst židličky se "stolečkem"
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zaměřuje na nalezení, interpretování a porovnání různých stylistických prostředků, které se objevují ve dvou knihách ze žánru literatury faktu, jmenovitě 12 pravidel pro život od Jordana B. Petersona a Sapiens od Yuvala Noaha Harari. Hlavním cílem této práce je určit, jaké prostředky již dříve zmínění autoři zvolili, proč zrovna je a jaký mají vliv na čtenáře. Pozornost je věnována především humorným příkladům a důvodům, díky kterým se humornými jeví. Tyto prostředky jsou nejprve teoreticky podloženy v první části práce a poté diskutovány z analytického hlediska v části praktické.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis endeavours to identify, interpret, and compare the various stylistic means used in two non-fiction books, namely 12 Rules for Life by Jordan B. Peterson and Sapiens by Yuval Noah Harari. The main aim of this thesis is to establish which means the two aforementioned authors opted to use, why these particular choices were made and what effect they have on the reader. Attention is paid predominantly to humorous examples and the reasons which cause their humorous charge to manifest itself. These means are theoretically substantiated in the first part of the thesis and then discussed from the analytical perspective in the practical part.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK