Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pěstounská péče na přechodnou dobu
Název práce v češtině: Pěstounská péče na přechodnou dobu
Název v anglickém jazyce: Foster care for a transitional period
Klíčová slova: Pěstounská péče na přechodnou dobu, pěstoun, dítě, vztah, náhradní rodinná péče
Klíčová slova anglicky: Foster care for a transitional period, foster parent, child, relationship, substitute family care
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2020
Datum zadání: 13.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.11.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: Mgr. Hana Vitnerová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměří na pěstounskou péči na přechodnou dobu. Konkrétně se zaměří na obecné popsání pěstounské péče na přechodnou dobu, právní vymezení pěstounské péče na přechodnou dobu v ČR, vzdělávání pěstounů a co vše pěstouni musí udělat pro to, aby mohli být pěstouny, zaměření se na vztah pěstouna k dítěti, dítěte k pěstounovi a dalším členům rodiny.
Na základě odborné literatury, seznámení se s tématem bude nejprve připraven rozhovor a následně z rozhovorů vytvořeny kazuistiky konkrétních pěstounských rodin na přechodnou dobu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis will focus on foster care for a transitional period. Specifically, it will focus on a general description of foster care for a transitional period, the legal definition of fodter care for transitional period in the Czech Repulic, foster education and what all foster parents must do to be foster parents, focus on the foster parent´s realitionship other family members. On the basis of professional literature, acquaintance with the topic an interview will be prepared first and then case studies of speific foster families for a transitional period will be created from the interviews.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK