Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh metodiky na zlepšení emočního well-beingu u dospívajících dívek s výchovnými problémy
Název práce v češtině: Návrh metodiky na zlepšení emočního well-beingu u dospívajících dívek s výchovnými problémy
Název v anglickém jazyce: Proposal of a methodology for improving emotional well-being of adolescent girls with behavioral disorders
Klíčová slova: ústavní výchova, dospívající dívky, výchovné problémy, emoční stabilita, well-being, tvorba metodik
Klíčová slova anglicky: institutional education, adolescent girls, behavior disorders, emotional stability, well-being, creation of methodologies
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2020
Datum zadání: 11.11.2020
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
DUBAYOVÁ, Tatiana a Jana KOŽÁROVÁ. Coping strategies of pupils with special educational needs in inclusion and their relation to school achievement. Přeložil Viktória KOHL. Brno: Tribun EU, 2018. Librix.eu. ISBN 978-80-263-1422-6.
GLAZZARD, Jonathan, Jane STOKOE, Alison HUGHES, Annette NETHERWOOD a Lesley NEVE. Teaching & supporting children with special educational needs & disabilities in primary schools. 2nd edition. Los Angleles: SAGE, 2015. Achieving QTS. ISBN 978-1-4739-1248-9.
HNILICOVÁ, Helena, ed. Kvalita života: sborník příspěvků z konference, konané dne 25.10.2004 v Třeboni, Kongresový sál hotelu Aurora. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004. ISBN 80-86625-20-6.
CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1369-4.
JANSKÝ, Pavel. Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN isbn80-7041-114-7.
JEDLIČKA, Richard. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis, 2004. ISBN isbn80-7312-038-0.
KOUTEK, J., Kocourková, J.: Sebevražedné chování. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-
7367-349-9
KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. 3. vyd. Kroměříž: Spirála, 2008. ISBN 978-80-904030-0-0.
KORTHAGEN, F. Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, 293 s. ISBN 978-80-7315-221-5.
MARÁDOVÁ, Eva. Prevence závislostí. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-70-9.
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vydání třetí. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1154-9.
MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-08-7.
MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence: [možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže]. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-771-x.
MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1362-4.
MORRIS, Ian. Teaching happiness and well-being in schools: learning to ride elephants. Second edition. London: Bloomsbury, [2015]. ISBN 978-1-4729-1731-7.
ŠAFÁŘOVÁ, M. Rizikové chování v adolescenci. In Smékal, V., Macek, P. Utváření a vývoj osobnosti. Brno: Barrister & Principál, 2002, ISBN 80-85947-83-0.
ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3., v Sociologickém nakladatelství (SLON) 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-36-9.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8.
WHITTAKER, James K. a James GARBARINO. Social support networks: informal
helping in the human services. Hawthorne, N.Y.: Aldine Pub. Co., 1983, xx, 479
p. ISBN 02-023-6032-6.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje tématu emočního well-beingu dívek s výchovnými problémy, které jsou klientkami diagnostického ústavu. Obsahem diplomové práce je identifikace nejzásadnějších problémů, které aktuálně klientky řeší a se kterými si samy neví rady. Výstupem a hlavním cílem je tvorba tří metodických lekcí, zaměřených na zlepšení emoční stability dospívajících dívek. Lekce projdou reflexí pomocí modelu ALACT (proces zkušenostního učení) a následnou úpravou v co nejefektivnější verzi, která vychází z potřeb klientek, jejich zpětné vazby a poznatků zjištěných sebereflektivní metodou. Lekce jsou snadno využitelné pro pedagogické pracovníky v jakémkoli zařízení podobného typu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with a topic of emotional well-being of girls with behavior disorders who are clients of the diagnostic institute. The content of the diploma thesis is to identify the most fundamental problems clients are currently dealing with and are unable to solve on their own. The output and the main goal of this thesis is to create three methodological lessons for improvement emotional stability of adolescent girls. The lessons are reflected using the ALACT model (experiential learning process), meaning, the lesson plans are improved through series of interactions with the clients, based on their feedback and newly acquired knowledge from self-reflective method. Lessons are prepared to be easily used by educational workers in similar facilities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK