Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Examining lexical complexity in the written production of L2 proficient learners of English
Název práce v češtině: Lexikální komplexnost písemného projevu nerodilých mluvčích anglického jazyka
Název v anglickém jazyce: Examining lexical complexity in the written production of L2 proficient learners of English
Klíčová slova: lexikální komplexnost|jazyk nerodilých mluvčí|písemný jazyk|frekvenční seznam slov|English Vocabulary Profile (EVP)|Text Inspector
Klíčová slova anglicky: lexical complexity|L2 language|written language|lexical frequency wordlist|English Vocabulary Profile (EVP)|Text Inspector
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2020
Datum zadání: 11.11.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2020
Datum a čas obhajoby: 27.01.2022 11:20
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Dr. phil. Eva Maria Luef, Mag. phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat lexikální komplexností písemného projevu nerodilých mluvčí anglického jazyka na pokročilé úrovni. Komplexnost jazyka je vedle přesnosti a plynulosti jazyka základní složkou modelu triády jazykové competence, tzv. CAF (Complexity, Accuracy and Fluency) model. Tímto modelem je možné měřit jazykový projev nerodilých mluvčí a model CAF bude základem při analýze vzorku českých uživatelů anglického jazyka, kteří jsou svými dovednostmi na úrovni C2 podle SERR. Práce se specificky zaměří na podrobnou analýzu lexikální komplexnosti jejich písemných výstupů. Cílem práce bude stanovit rozdíl mezi lexikální komplexností písemných prací těchto vysoce pokročilých uživatelů a srovnatelných prací rodilých mluvčích. K rozboru rozdílů budou využity automatizované nástroje pro lexikální analýzu, které měří nejen celkovou lexikální komplexnost, ale dokáží také postihnout lexikální rozdílnost. Práce bude vypracována v anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Bax, Stephen. TextInspector. textinspector.com.
Bialystok, E. (1994). Analysis and Control in the Development of Second Language Proficiency. Studies in Second Language Acquisition, 16(2), 157–168.
Bulté, B. and Housen, A. (2012). Defining and operationalising L2 complexity. In: A. Housen, F. Kuiken and I. Vedder, ed., Dimensions of L2 Performance and Proficiency. Complexity, Accuracy and Fluency in SLA. Amsterdam: John Benjamins.
Bulté, B. and Housen, A. (2014). Conceptualizing and Measuring Short-Term Changes in L2 Writing Complexity. Journal of Second Language Writing 26. 42–65.
Connor, U., & Schneider, M. (1990). Analyzing topical structure in ESL essays. Studies in Second Language Acquisition, 12(04), 411–427. Dumanig, F. P. 75
Chafe, W., & Danielewicz, J. (1987). Properties of spoken and written language. In R. Horowitz & S. J. Samuels (Eds.), Comprehending oral and written language (p. 83–113). Academic Press.
Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages. Learning, Teaching, Assessment. Cambridge University Press.
Durán, Pilar and Malvern, David and Richards, Brian and Chipere, Ngoni. (2004). Developmental Trends in Lexical Diversity. Applied Linguistics 25 (2). 220–242.
English Vocabulary Profile. (2015). English Profile: The CEFR for English. (http://englishprofile.org/index.php/wordlists).
Ellis, R., & Barkhuizen, G. P. (2005). Analysing learner language. Oxford University Press.
Housen, A., & Kuiken, F. (2009). Complexity, Accuracy, and Fluency in Second Language Acquisition. Applied Linguistics, 32. Oxford University Press.
Johnson, Mark D. (2017). Cognitive task complexity and L2 written syntactic complexity, accuracy, lexical complexity, and fluency:A research synthesis and meta-analysis. Journal of Second Language Writing 37. 13–38.
Kuiken, F. and Vedder, I. (2012). Syntactic complexity, lexical variation and accuracy as a function of task complexity and proficiency level in L2 writing and speaking. Dimensions of L2 Performance and Proficiency, 143 – 170.
Kyle, Kristopher and Crossley, Scott A. (2015). Automatically Assessing Lexical Sophistication: Indices, Tools, Findings, and Application. TESOL Quarterly 49 (4). 757–786.
Larsen-Freeman, D. (2009). Adjusting Expectations: The Study of Complexity, Accuracy, and Fluency in Second Language Acquisition. Applied Linguistics, 30(4), 579–589. Oxford University Press.
Lu, Xaofei (2010). A Corpus-Based Evaluation of Syntactic Complexity Measures as Indices of College-Level ESL Writers’ Language Development. TESOL Quarterly, 45(1), 36–62.
Michel, M. (2017). Complexity, Accuracy, and Fluency in L2 Production. In L. Shawn & S. Masatoshi (Eds.), The Routledge Handbook of Instructed Second Language Acquisition. Routledge.
Milton, James. (2009). Measuring Second Language Vocabulary Acquisition (Second Language Acquisition). Bristol, UK ; Buffalo [N.Y.]: Multilingual Matters.
Oxford University Press (2020). Oxford English Dictionary. Oxford dictionary online.
Quirk, R. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
Read, John. (2000). Assessing Vocabulary (Cambridge Language Assessment Series). Cambridge: Cambridge University Press.
Skehan, P. (2009). Modelling Second Language Performance: Integrating Complexity, Accuracy, Fluency, and Lexis. Applied Linguistics, 30(4), 510–532.
Skehan, P., & Foster, P. (2008). Complexity, accuracy, fluency and lexis in task-based perfor-mance: A meta-analysis of the Ealing research. In S. Van Daele, A. Housen, F. Kuiken, M. Pierrard, & I. Vedder (Eds.). Complexity, accuracy and fluency in second language use, learning and teaching, 201–222. Wetteren: Universa Press.
Wolfe-Quintero, K., Inagaki, S., and Kim, H.-Y. (1998). Second Language Development in Writing: Measures of Fluency, Accuracy, & Complexity. Honolulu: Second Language Teaching & Curriculum Center, University of Hawaii.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK