Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad vybraných kapitol knihy "Zwischen den Zeichen" (2018) od Judith S. Farwick
Název práce v češtině: Komentovaný překlad vybraných kapitol knihy "Zwischen den Zeichen" (2018) od Judith S. Farwick
Název v anglickém jazyce: Annotated Translation of Selected Chapters from "Zwischen den Zeichen" (2018) by Judith S. Farwick
Klíčová slova: překlad|překladatelská analýza|překladatelské postupy|překladatelské posuny|překladatelské problémy|styl|text|lexikum|syntax|tlumočnická notace|tlumočnické symboly|konsekutivní tlumočení
Klíčová slova anglicky: translation|translation analysis|translation methods|translation shifts|translation problems|style|text|lexis|syntax|note-taking for interpreters|interpreting symbols|consecutive interpreting
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 10.11.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.11.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jana Pokojová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a vyhotovený překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených pravidly pro organizaci studia FF UK připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
TRANSLATOLOGIE

HOCHEL, B. Preklad jako komunikácia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.
LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou?: Výbor studií. Praha: Čs. spisovatel, 1971.
LEVÝ, J. Umění překladu. (Libovolné vydání).
POPOVIČ, A. Teória uměleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie.
Bratislava: Tatran, 1975.
VILIKOVSKÝ, J. Preklad jako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984.


ČESKÁ STYLISTIKA

BEČKA, J. Česká stylistika
CRHA, I., KŘÍŽEK, Z. Jak psát reklamní text
ČECHOVÁ, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika
ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Čeština, jak ji znáte a neznáte
ČMEJRKOVÁ, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text
ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině, čeština v reklamě
DANEŠ, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí
HAUSENBLAS, K. Výstavba jazykových projevů a styl
HAUSENBLAS, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace
HLAVIČKOVÁ, V. (ed.) Odborný jazyk v podmínkách tržní ekonomiky
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ...
JAMEK, V. O patřičnosti v jazyce
JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura
KRAUS, J., Hoffmannová, J. Písemnosti v našem životě
Kufnerová, Z. et al. Překládání a čeština
KUNA, I. Realita a svět textu
MISTRÍK, J. Štylistika
MÖLLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba
MUELLEROVÁ, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci
NEBESKÁ, I., Macurová, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání
SGALL, P., Panevová, J. Jak psát a jak nepsat česky
SLANČOVÁ, D. Praktická štylistika
SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině
ŠESTÁK, L. Jak psát a přednášet o vědě
ŠRÁMEK, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes

Hönig, H. Konstruktives Übersetzen
Hönig, Hans G., Kußmaul, Paul. Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch
Kussmaul, P. Kreatives Uebersetzen
Nord, C. Textanalyse und Übersetzen
Nord, C. Translating as a purposeful activity
Kautz, U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens
Reiß, K. Texttyp und Übersetzungsmethode
Riasku, H. Translationskompetenz
Salevsky, H. Dolmetscher- und Übersetzerausbildung gestern, heute und morgen
Stolze, R. Hermeneutik und Translation
Wills, W. Uebersetzungsfertigkeit
Wilss, W. Uebersetzungsunterricht

Další literatura bude zadávána v průběhu vypracovávání bakalářské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK