Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znalosti a zkušenosti žáků vybraných středních škol v oblasti legálních návykových látek se zaměřením na alkohol
Název práce v češtině: Znalosti a zkušenosti žáků vybraných středních škol v oblasti legálních návykových látek se zaměřením na alkohol
Název v anglickém jazyce: Knowledge and experiences of selected high school students in the area of selected addictive substances
Klíčová slova: alkohol, legální návykové látky,závislost
Klíčová slova anglicky: alcohol,legal drugs, addiction
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 21.11.2020
Datum a čas obhajoby: 17.05.2022 14:20
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování

1. Zdůvodnění výběru tématu
Legální návykové látky jsou dnes velmi populární a velmi dobře dostupné. Toto téma jsem si vybrala, neboť mi přijde zajímavé zjistit, jak to mají s legálními návykovými látkami (především alkoholem) žáci na středních školách – tedy ve věku, kdy tyto látky naprosto běžně užívají (včetně alkoholu, ačkoliv zákonně ho mohou konzumovat až od 18 let). Dále bych se sama velmi ráda dozvěděla o tomto tématu více a toto beru jako skvělou příležitost.
2. Formulace problému, který bude v práci řešen:
V práci se chci zaměřit na znalosti a zkušenosti žáků vybraných středních škol v oblasti legálních návykových látek – zejména alkoholu. Tyto návykové látky jsou v současné době velmi dobře dostupné a přijde mi, že jsou dětmi v tomto věku nadužívané.
3. Cíl práce:
Zjistit, jaké mají žáci středních škol znalosti o alkoholu a jakou mají zkušenost s jeho užíváním.
4. Charakteristika metod:
Jako hlavní metodu šetření využiji dotazník.

5. Struktura práce:
Úvod
Teoretická část
- Definice pojmů
- Přehled legálních návykových látek (včetně chemického složení)
- Vznik závislosti
- Působení návykových látek na psychiku
- Působení návykových látek na lidské tělo
- Legislativa
Praktická část
- Popis respondentů
- Rozbor jednotlivých otázek dotazníku
- Vyhodnocení dotazníku
- Srovnání dat
- Doporučení
- Závěr
Seznam odborné literatury
HELLER, J., PECINOVSKÁ, O. Pavučina závislosti. Togga, 2011.ISBN 978-80-87258-62-0.
MEČÍŘ, J. Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. Avicenum, 1990. ISBN 08-005-90.
NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha: Portál, 2018.ISBN 978-80-262-1357-4.
PEŠEK, R. Jak se zbavit závislosti na alkoholu. Pasparta, 2018. ISBN 978-80-88290-02-5.

Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat oblastí legálních návykových látek. Zaměřena bude na jednu konkrétní látku a to na alkohol. Teoretická část tedy rozebere alkohol jako látku, dále jeho vliv na lidský organismus a také právní aspekty jeho užívání mladistvými. Šetření pro praktickou část práce bude probíhat prostřednictvím dotazníku na střední škole a gymnáziu v 1. a 2. ročníku studia. V rámci šetření budou zjišťovány znalosti a zkušenosti žáků s alkoholem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work will deal with the areas of legal addictive substances. It will focus on one specific substance, alcohol. The theoretical part therefore analyzes alcohol as a substance, its effect on the human body and the legal aspects of its use by adolescents. The survey for part of the work will take place through a questionnaire at a secondary school and gymnasium in the 1st and 2nd year of study. The survey will assess students' knowledge and experience with alcohol.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK