Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální vztahy a lidé s lehkým mentálním postižením
Název práce v češtině: Sociální vztahy a lidé s lehkým mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Social relationships and people with mild intellectual disabilities
Klíčová slova: lehké mentální postižení, sociální vztahy, přátelství, partnerství, bariéry, rizika
Klíčová slova anglicky: intellectual disability, social relationships, friendships, partnerships, barriers, risks
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 09.11.2020
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 07:50
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce objasňuje specifika navazování sociálních vztahů u lidí s lehkým mentálním postižením. Jejím cílem je porozumět specifikám navazování sociálních vztahů lidí s lehkým mentálním postižením a do hloubky pochopit, jak tito lidé vnímají možnosti získávání a udržování sociálních vazeb. První část práce shrnuje poznatky ze studia dostupné literatury, která se týká tohoto tématu. Druhá část hledá odpovědi na otázky položené v počátcích výzkumného šetření prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření, při němž byla využita metoda rozhovoru s respondenty s lehkým mentálním postižením, kteří bydlí v chráněném bydlení. K doplnění informací získaných od respondentů bylo využito e-mailového dotazování se dvěma sexuálními důvěrníky, kteří v dané organizaci působí. Kvalitativní výzkumné šetření bylo zvoleno z důvodu charakteru cílové skupiny.
Výsledky práce vychází z analýz zmíněných rozhovorů s respondenty a jsou doplněné informacemi od sexuálních důvěrníků. Bylo zjištěno, že na osoby s lehkým mentálním postižením má velký význam aktuálnost sociálních vztahů. Problémem může být udržení sociálních vztahů, případně jejich rozvíjení. Ovlivňuje je i míra podpory od rodiny, opatrovníka nebo personálu ubytovacího zařízení. Byl zjištěn zajímavý rozkol mezi názory respondentů a sexuálních důvěrníků ohledně vlivu mentálního postižení a pobytového zařízení na sociální vztahy. Práce poukazuje i na rizika možnosti zneužití těchto osob v oblasti navazování sociálních vztahů. Získané informace mohou být také podnětem pro vytvoření lepších a bezpečnějších podmínek pro seznamování.
V závěru práce je zmíněno nejen doporučení pro praxi, ale také pro další výzkumy, kterými by bylo vhodné doplnit stávající okruh poznání, včetně předložené práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis clarifies the specifics of establishing social relationships ofpeople with mild intellectual disabilities. The aim of the work is to understand the specifics of establishing social relationships for people with mild intellectual disabilities, to understand in depth how people with mild intellectual disabilities perceive the possibilities of gaining and maintaining social ties. The first part summarizes the findings from the study of available literature related to this topic. In the second part, using a qualitative research survey, which used the method of interviewing respondents with mild intellectual disabilities who live in sheltered housing, seeks answers to the questions that were asked at the beginning of the research survey. An e-mail interview with two sexual confidants working in the organization was used to supplement the information obtained from the respondents. Qualitative research was chosen due to the nature of the target group.
The results of the work are based on analysis of the mentioned interviews with respondents and they are supplemented by information from the sexual confidants. It was found that the topicality of social relations is of great importance for people with mild intellectual disabilities. Maintaining social relationships or developing them can also be a problem. The level of support from a family, a guardian or staff of an accommodation facility often also has an effect. In addition, an interesting gap was found between the views of respondents and sexual confidants regarding the impact of intellectual disabilities and residential facilities on social relations. The information obtained can also be an incentive to create better and safer conditions for getting to know.
At the end of the thesis, not only recommendations for practice are mentioned, but also for further research, which would be appropriate to supplement the existing field of knowledge, including the submitted work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK