Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody
Název práce v češtině: Vzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody
Název v anglickém jazyce: Education of people during their custodial sentence
Klíčová slova: vězeňství, vzdělávání, program, práce, trest odnětí svobody
Klíčová slova anglicky: penitentiary, education, program, work, custodial sentence
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2019
Datum zadání: 09.06.2020
Datum a čas obhajoby: 18.05.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2021
Oponenti: PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana č. 37/2017 „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
1) HÁLA, Jaroslav. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 2., dopl. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006. ISBN 80-86708-30-6.
2) JŮZL, Miloslav, ed. Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2020. ISBN 978-80-7452-148-5.
3) JŮZL, Miloslav. Aktuální dilemata českého, slovenského a polského vězeňství. Brno: Institut mezioborových studií, 2016. ISBN 978-80-88010-06-7.
4) KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-163-7.
5) ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka a Dagmar DOUBRAVOVÁ, ed. Probace a mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-757-2.
6) UHLÍK, Jan. Historie věznění a vězeňství v Čechách: osudy význačných vězněných osobností, prožité ve významných dobách zemí českých, viděné se zřetelem k vývoji českého vězeňství. Stráž pod Ralskem: Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR, 2006. ISBN 80-239-9417-4.
7) VÁLKOVÁ, Helena, Vratislava ČERNÍKOVÁ a Jana FIRSTOVÁ. Aktuální otázky vězeňství. Praha: Policejní akademie České republiky, 2014. ISBN 978-80-7251-426-7.
8) Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 10. vyd. Praha: Armex, 2019. ISBN 978-80-87451-64-9.
9) VETEŠKA, Jaroslav. Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-898-7.
10) VETEŠKA, Jaroslav a Slavomil FISCHER. Psychologie kriminálního chování: vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-0731-5.
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je přiblížení širokého tématu, týkajícího se vzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich motivaci ke vzdělávání. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části, s pomocí odborné literatury, se zaměřuji na kriminalitu, vězeňství a to včetně historie. Další kapitola řeší statistiky vězeňství, tresty v ČR a to i ty alternativní. Následně se věnuji resocializaci, vzdělávání a motivaci jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody. Poslední kapitola teoretické části se věnuje programům zacházení. Představuji v ní činnosti programu, jak se program sestavuje a druhy programů. V praktické části přibližuji mé hypotézy, výzkumné metody a charakterizuji skupinu respondentů. Je zpracována kazuistika s jedním konkrétním vězněm. Dalším krokem je dotazníkové šetření, které bylo zasláno vězňům. Následuje zpracování jeho výsledků a hypotéz. Poslední kapitola diplomové práce obsahuje závěr a diskuzi nad získanými poznatky.
Cíl práce:
Cílem této diplomové práce je přiblížení širokého tématu týkajícího se osob ve výkonu trestu odnětí svobody se zaměřením na vzdělávání a motivaci vězňů.

Metody výzkumu:
dotazníkové šetření, rešerše

Návrh osnovy:
Úvod
Kriminalita a pachatelé trestných činů
Vězeňství
Historie vězeňství
Statistiky odsouzených v ČR
Tresty v ČR
Resocializace
Vzdělávání
Program zacházení a vzdělávání vězňů
Praktická část
Cíl a výzkumné otázky
Metody a popis výzkumného vzorku
Sběr dat, analýza výsledků
Shrnutí
Závěr

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this diploma thesis is to approach a broad topic related to the education of individuals serving a prison sentence and their motivation for education. The work contains a theoretical and practical part. In the theoretical part, with the help of specialised literature, I focus on crime, prisons, including prison history. The next chapter deals with prison statistics, punishments in the Czech Republic, including alternative ones. Subsequently, I focus on resocialization, education and motivation of individuals serving a prison sentence. The last chapter of the theoretical part deals with treatment programs. In it I present the activities of the program, how the program is compiled and their types of programs. In the practical part I present my hypotheses, research methods and characterize a group of respondents. I made a case study with one specific prisoner. The next step is a questionnaire survey, which was sent to prisoners. The processing of its results and hypotheses follows. The last chapter of the diploma thesis contains a conclusion and a discussion of the acquired knowledge.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK