Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv manažerského stylu vedení na pracovní prostředí u Agentury personalistiky AČR
Název práce v češtině: Vliv manažerského stylu vedení na pracovní prostředí u Agentury personalistiky AČR
Název v anglickém jazyce: The influence style of the manager's leadership on the work environment at the Agency for Human Resources of the Army of the Czech Republic
Klíčová slova: styl vedení, manažer, pracovní prostředí, vliv, pracovní kolektiv, mezilidské vztahy
Klíčová slova anglicky: leadership style, manager, work environment, influence, work team, interpersonal relationships
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2019
Datum zadání: 09.06.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana č. 37/2017 „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, M. a S. TAYLOR, 2015. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5258-7.
BEDNÁŘ, V., 2015. Konflikty ve firmách. Příčiny, následky, řešení. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-347-2.
BĚLOHLÁVEK, F., 2017. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky: výběrové, hodnotící, obtížné a rozvojové pohovory. 2., rozš. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-9813-9.
DVOŘÁKOVÁ, Z. et al., 2012. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-347-9.
JAROŠOVÁ, E., K. PAVLICA, a R.B. KAISER, 2015. Vyvážený leadership. Dynamika manažerských dovedností. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-289-5.
KOUBEK, J., 2015. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozšířené a dopl. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-288-8.
MIKULÁŠTÍK, M., 2015. Manažerská psychologie. 3. přeprac. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4221-2.
PAUKNEROVÁ, D. et al., 2012. Psychologie pro ekonomy a manažery. 3. aktualiz. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3809-3.
VEBER, J., 2014. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-274-1.
VODÁČEK, L. a O. VODÁČKOVÁ, 2013. Moderní management v teorii a praxi. 3. rozš. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-232-1.
Předběžná náplň práce
Předmětem této diplomové práce je provedení analýzy a komparace manažerských stylů vedení a jejich vliv na pracovní prostředí, mezilidské vztahy a současně i na pracovní činnost zaměstnanců u Agentury personalistiky AČR. První část diplomové práce je zaměřena na teoretické aspekty dané problematiky. Vymezuje základní pojmy z teorie managementu, pojmy související s vedením pracovníků a poskytuje přehled o přístupech k zaměstnancům na základě stylů vedení. Zároveň je v rámci psychologie práce přiblížena oblast motivace pracovníků, jejich hodnocení a odměňování. Součástí teoretické části diplomové práce je současně definice pojmu pracovního prostředí, v jehož průběhu jsou dále definovány mezilidské vztahy na pracovišti. Druhá část diplomové práce popisuje Agenturu personalistiky AČR, její organizační strukturu včetně vymezení oblasti působnosti jednotlivých oddělení a odborů a na základě provedeného sociologického šetření pomocí dotazníku a vedení řízeného rozhovoru je analyzován vliv aplikovaného stylu vedení jednotlivých vedoucích oddělení jako manažera na pracovní prostředí a mezilidské vztahy. Na základě provedeného vyhodnocení získaných informací je v závěru diplomové práce provedena komparace zjištěných skutečností s ohledem na vliv manažerských stylů vedení na pracovní prostředí a mezilidské vztahy a dále jsou uvedena doporučení pro manažery oddělení ke změně ve stylu vedení podřízených zaměstnanců, která mohou vést ke zlepšení pracovního prostředí a efektivity práce.

Cíl práce:
Cílem této diplomové práce je analýza aplikovaných manažerských stylů vedení lidí na jednotlivých odborech a odděleních Agentury personalistiky AČR, provedení identifikace dopadů manažerského chování na pracovní prostředí a chování příslušníků pracovních skupin v rámci vzájemných sociologických vazeb a následně provést deskripci takového manažerského vedení pracovních skupin, aby byla v dlouhodobém vývoji zřejmá udržitelnost efektivního vlivu manažera na příznivé pracovní prostředí a požadované pracovní výsledky.

Metody výzkumu:
V praktické části diplomové práce se předpokládá použití výzkumných metod pozorování, dotazování a interview. Při použití metody pozorování bude zvoleno pozorování strukturované. V dotazníkovém šetření budou jednotlivé otázky formulovány tak, aby směřovaly k cíli diplomové práce. K vytvoření dotazníkového šetření budou použity webové stránky Survio. Dotazník bude polostrukturovaný s obsahem 20-30 otázek, které budou rozděleny na otevřené a uzavřené. Dále bude obsahovat 3-5 identifikačních otázek, kontrolní, jednodušší, klíčové a volnější otázky. Takto vytvořený dotazník bude ponechán k posouzení 2-3 nezávislým osobám z důvodu zamezení případných nedorozumění v podobě nepochopení otázky, či špatného výběru formulace. Interview bude realizováno po dotazníkovém šetření přímým kontaktem s dotazovanou osobou. Na základě výsledků dotazníkového šetření bude proveden výběr respondentů, kterým budou kladeny konkrétní otázky korespondující s tématem diplomové práce. Při přípravě otázek bude dbáno zejména na to, aby byly jasné a srozumitelné. Z důvodu lepšího vyhodnocení se předpokládá vytvoření návodu k rozhovoru. V úvodu budou respondenti upozorněni na průběžné zaznamenávání dat.

Návrh osnovy:
Úvod
• Zdůvodnění volby tématu diplomové práce, vymezení tématu v rámci studovaného oboru, zdůvodnění přínosu pro daný obor, definování cíle práce, struktura práce a stručné seznámení se závěrem diplomové práce.
1. Teoretická část
1.1. Vymezení a definice základních pojmů tématu práce.
• Deskripcí je nutné provést základní vymezení pojmů styl vedení, manažer, charakterové vlastnosti, pracovní prostředí.
1.2. Teoretické vymezení pojetí managementu.
• Bude se jednat o vstup do prostředí managementu a členění vybraných pojmů.
1.3. Teoretické vymezení stylů vedení.
• Definování a rozpracování jednotlivých stylů vedení.
1.4. Teoretické vymezení charakterových vlastností.
• Definování a rozbor jednotlivých charakterových vlastností.
1.5. Teoretické vymezení pracovního prostředí
• Definování a rozbor pojetí pracovního prostředí
1.6. Shrnutí kapitoly
2. Praktická část
2.1. Popis subjektu, u něhož je proveden výzkum
• Představení Agentury personální a její organizační struktura
2.2. Metodika
• Cíl práce, výzkumné otázky, hypotézy, metodika a techniky sběru dat, stavba dotazníku
2.3. Vyhodnocení výzkumných metod
2.4. Komparace jednotlivých oddělení Agentury personalistiky
2.5. Návrhy a doporučení
Závěr
Seznam odborné literatury
Seznam příloh
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main subject of the diploma thesis is analysis and an analysis of management styles and an impact on a working environment, interpersonal relationships and a work activities performance of employees at the Human Resources Agency of the Army of the Czech Republic. The first part of the diploma thesis is focused on theoretical aspects of the issue. It defines the basic concepts of management theory, concepts related to employee leadership and provides an overview of approaches to employees based on leadership styles. At the same time, within the psychology of work, the area of employee motivation, their evaluation and remuneration is presented. Theoretical part of the diploma thesis is at the same time defines the concept of work environment, during which interpersonal relationships at the workplace are further defined. The second part diploma thesis describes the Human Resources Agency, its organizational structure, including the definition of the scope of individual departments and sections and on the basis of a sociological survey using a questionnaire and conducting a guided interview, the influence of the applied leadership style of individual department heads as a manager on the work environment and interpersonal relationships is analyzed. Based on the evaluation of the obtained information, a comparison of the findings is made at the end of the diploma thesis with regard to the influence of managerial styles of leadership on the work environment and interpersonal relationships and there are recommendations for department managers to change the management style of subordinate employees, which can lead to improved work environment and work efficiency.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK