Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etnografie otužování v Praze
Název práce v češtině: Etnografie otužování v Praze
Název v anglickém jazyce: Etnography of Cold Water Swimming in Prague
Klíčová slova: Etnografie, antropologie zdraví, otužování, Wim Hofova metoda, disciplinace těla
Klíčová slova anglicky: Ethnography, anthropology of health, cold water swimming, Wim Hof Method, discipline of the body
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2020
Datum zadání: 03.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
CARNEY, S. 2017. What doesn´t kill us: How Freezing Water, Extreme Altitude, and Environmental Conditioning Will Renew Our Lost Evolutionary Strengh. Londýn: Scribe Publications.
ZEMAN, V. 2006. Adptace na chlad u člověka: Možnosti a hranice. Praha: Galén.
HENDL., J. 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.
SOUKUP, M., BALCAROVÁ, M. 2011. Antropologie těla. In Antropologia integra. Dostupné z: https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/viewFile/1959/1564
KŘÍŽOVÁ, E. 2011. Postavení komplementární a alternativní medicíny v České republice. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.
Předběžná náplň práce
Tato práce představí Wim Hofovu metodu. Zaměří se především na to, jak praktikující tuto metodu a svou vlastní praxi reflektují, jaké významy jí připisují, jaké je jejich (tělesné i psychické) prožívání metody a proč a jak ji začleňují do svého života. Cílem bakalářské práce bude prohloubit dosavadní poznání o Wim Hofově metodě o informace týkající se reflexe jedinců, kteří Wim Hofovu metodu praktikují. Vycházet bude teoreticky i metodologicky z oblasti sociokulturní a medicínské antropologie. Bakalářská práce bude Wim Hofovu metodu rámovat jako přístup ke zdraví a bude na ní pohlížet jako na nekonvenční medicínu. Podle Křížové pod nekonvenční medicínu spadají všechny léčebné a preventivní postupy, které se neopírají o vědecky prokázaný účinek (na dostatečně velké skupině nemocných) a nevycházejí z teoretických konceptů moderní medicíny. Téma bude zpracováno etnograficky a data budou získána zúčastněným pozorováním, které bude doplněno o polostrukturované rozhovory. Výsledkem bude popis a interpretace porozumění dané metodě z pohledu účastníků výzkumu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK