Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologické poradenství pro vysokoškolské studenty
Název práce v češtině: Psychologické poradenství pro vysokoškolské studenty
Název v anglickém jazyce: Psychological counseling for university students
Klíčová slova: psychologické poradenství, student, univerzita, psychické problémy, studijní problémy
Klíčová slova anglicky: psychological counseling, students, university, psychological problems, study problems
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2020
Datum zadání: 31.10.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Eisenberg, D., Golberstein, E., & Gollust, S. (2007). Help-Seeking and Access to Mental Health Care in a University Student Population. Medical Care, 45(7), 594-601. Retrieved February 12, 2020, from www.jstor.org/stable/40221479
Eisenberg, D., Gollust, S. E., Golberstein, E., & Hefner, J. L. (2007). Prevalence and correlates of depression, anxiety, and suicidality among university students. American Journal of Orthopsychiatry, 77(4), 534–542. https://doi.org/10.1037/0002-9432.77.4.534
Hověžáková, D a kol. (Eds.), (2010). Vysokoškolské poradenství aktuálně, (5). Dostupné z: http://www.expresivniterapie.cz/docs/newsletterPPA_c5.pdf?fbclid=IwAR1GgnvzKHCTPJNSHlj01A8JeYDyBvHwOoRsT3_Bj1h0xt-31FqyRaNeaSU
Kelly, A. E., & Achter, J. A. (1995). Self-concealment and attitudes toward counseling in university students. Journal of Counseling Psychology, 42(1), 40–46. https://doi.org/10.1037/0022-0167.42.1.40
Kohoutek, R. (2018, 25. Srpen). Psychologické poradenství na vysokých školách. Psychologie v teorii a praxis. Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/1808/psychologicke-poradenstvi-na-vysokych-skolach?fbclid=IwAR0kX6HxRHEgD3iS_k1P3I95wLzMEEZkrlV0JL1nBk06ADF3yEt-oa1ttSY
Kuchař, P. (2008). Analýza poradenských pracovišť vysokých škol. Praha: Informačně-poradenské centrum UK.
Nováček, L. (2009). Poradenství na českých vysokých školách. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
Pauknerová, D. a kol. (2009). Manuál vysokoškolského profesního poradce: pracovní postupy. Praha: Oeconomica VŠE.
Raunic, A. & Xenos, S. (2008). University Councelling Service Utilisation by Local and International Students and User Characteristics: A Review.International Journal for the advancement of Counselling, 30: 262. https://doi.org/10.1007/s10447-008-9062-0
Vágnerová M., (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude zmapovat síť psychologických poradenských služeb pro studijící Univerzity Karlovy, jejich rozsah a kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb.
Plánovaná metodologie: kvalitativní dotazníkové šetření s návrhem vlastního obsahu dotazníku. Šetření bude prováděno pomocí online médií. Z respondentů, kteří vyplní dotazník a poskytnou kontaktní informace, vyberu určitý počet pro individuální osobní rozhovory. Cílem bude analýza osobní zkušenosti studentů s poradenskými službami, identifikace případných bariér při vyhledání těchto služeb, jejich dostupnost, ale i hodnocení efektu poradenství na studijní či osobní problémy studentů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of the thesis will be mapping of the psychological counseling services at Charles University, their extent and quality and the availability of these services.


Planned methodology: Qualitative questionnaire survey with the proposal of original questionnaire content. The survey will be conducted with the help of online media. From respondents who fill out the questionnaire and provide their information, I will select a few participants for and individual interviews in person.


The aim will be to analyze students 'personal experience with counseling services, to identify possible barriers in finding these services, their availability, but also to evaluate the effect of counseling on students' study or personal problems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK