Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nahrazování singularit ve statických prostoročasech
Název práce v češtině: Nahrazování singularit ve statických prostoročasech
Název v anglickém jazyce: Replacement of singularities in static spacetimes
Klíčová slova: Obecná relativita|Einsteinovy rovnice|Energetické podmínky
Klíčová slova anglicky: General relativity|Einstein equations|Energy conditions
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2020
Datum zadání: 09.12.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2021
Datum a čas obhajoby: 14.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Oponenti: doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Nastudovat základy obecné teorie relativity a seznámit se s klíčovými vlastnostmi gravitačního pole kompaktního zdroje [1].
2. Rozšířit diskuzi obsaženou v [2] týkající se metody použité v [3] pro newtonovskou gravitaci a pro Schwarzschildovu metriku ve Weylových souřadnicích.
3. Zkoumat vliv volby souřadnic na tvar tenzoru energie a hybnosti a hledat metody, které by tento vliv mimimalizovaly. Zkoumat možnost variační formulace problému.
4. Výsledky demonstrovat na dalších přesných řešeních z Weylovy třídy [4,5].
Seznam odborné literatury
[1] Misner, C. W., Thorne, K.S, Wheeler, J. A., Gravitation, Freeman 1973.
[2] Papajčík, M., Regulární zdroje prostoročasů se singularitami, Bakalářská práce, MFF UK 2019.
[3] Bonnor, W. B., An interior solution for Curzon spacetime, Gen. Relativ. Gravit. (2013) 45:1403–1410.
[4] Stephani H. et al, Exact solutions of Einstein's field equations; 2nd ed., Cambridge Univ. Press 2003.
[5] Morse, P. M., Feshbach, H., Methods of theoretical physics, Vol 1+2, McGraw-Hill, New York, 1953.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK