Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Průzkum vzorců užívání vodních dýmek mezi studenty pražských vysokých škol
Název práce v češtině: Průzkum vzorců užívání vodních dýmek mezi studenty pražských vysokých škol
Název v anglickém jazyce: Survey of the patterns of waterpipe use among Prague university students
Klíčová slova: vodní dýmka, studenti vysokých škol, kouření, nikotin, tabák, vzorce užívání
Klíčová slova anglicky: waterpipe, university students, smoking, nicotine, tobacco, patterns of use
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marián Vanek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2020
Datum zadání: 30.10.2020
Datum a čas obhajoby: 26.01.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat vzorce užívání vodních dýmek mezi studenty vybraných pražských vysokých škol.
Teoretická část práce se bude zabývat historií a vývojem kouření vodních dýmek v ČR i ve světě. Zaměří se na prevalenci, věk prvního užití a další uživatelské charakteristiky. Bude také popsán princip závislosti na tabáku a zdravotní následky kouření. V neposlední řadě bude v teoretické části uveden přehled současných poznatků o rizikovosti vodní dýmky.
Praktická část bude realizována pomocí online dotazníkové studie s cílem zmapovat vzorce užívání vodních dýmek mezi studenty vysokých škol v Praze. Dotazník bude vytvořen na základě dostupných studií v oblasti zkoumání užívání vodních dýmek. Výzkumný soubor budou tvořit studenti vybraných pražských vysokých škol, sběr dat bude v ideálním případě realizován na následujících fakultách – 1LF UK, Pedf UK a FF UK.
Statistické zpracování proběhne v programu Microsoft Excel a/nebo Jamovi s pomocí metod deskriptivní statistiky a výstupy popsány v kapitole výsledky.
V závěru studentka bude diskutovat výsledk v kontextu teorie popsané v teoretické části.
Studentka se zavazuje vypracovat bakalářskou práci pod vedením vedoucího práce a dodržení etických principů pro výzkum v adiktologii.
Seznam odborné literatury
Předběžný seznam odborné literatury:
Akl, E., Gunukula, S., Aleem, S., Obeid, R., Jaoude, F., Honeine, R. & Irani, J. (2011). The prevalence of waterpipe tobacco smoking among the general and specific populations: a systematic review. BMC Public Health, 11(244). Retrieved from https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-244
Akl, E., Jawad, M., Lam, W., Co, C., Obeid, R. & Irani, J. (2013). Motives, beliefs and attitudes towards waterpipe tobacco smoking: a systematic review. Harm Reduction Journal, 10(12). Retrieved from https://doi.org/10.1186/1477-7517-10-12
Cobb, C. O., Shihadeh, A., Weaver, M. F., & Eissenberg, T. (2011). Waterpipe tobacco smoking and cigarette smoking: a direct comparison of toxicant exposure and subjective effects. Nicotine & tobacco research: official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, 13(2), 78–87. https://doi.org/10.1093/ntr/ntq212
Csémy, L., Dvořáková, Z., Fialová, A., Kodl, M., Malý, M. & Skývová, M. (2020). Užívání tabáku a alkoholu v České republice 2019. Praha: SZÚ
Králíková, E., Alradhi, F., Anders, M., Aschermann, M., Broulík, P., Cífková, R., … Žaloudíková, I. (2013). Závislost na tabáku: epidemiologie, prevalence a léčba. Břeclav: ADAMIRA, s.r.o.
Kopáček, J. (2020). Specifika komunikace v komunitě vodních dýmek na sociální síti Facebook (Diploma thesis). Retrieved from https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/215185/
Maziak, W., Taleb, Z., Bahelah, R., Islam, F., Jaber, R., Auf, R. & Salloum, R. (2015). The global epidemiology of waterpipe smoking. Tobacco Control, 24(1), 3-12. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2014-051903
Pratiti, R. & Mukherjee, D. (2019). Epidemiology and Adverse Consequences of Hookah/Waterpipe Use: A Systematic Review. Cardiovascular & Hematological Agents in Medicinal Chemistry, 17(2), 82-93. doi: 10.2174/1871525717666190904151856
Předběžná náplň práce
Studentka provede rešerši odborné literatury související se vzorcemi užívání vodní dýmky v ČR i ve světě.
Na základě studia literatury studentka sestrojí online dotazník s cílem zmapovat vzorce užívání vodních dýmek u studentů vysokých škol a provede sběr dat na vzorku studentů pražských vysokých škol.
Studentka analyzuje sebraná data pomocí metod deskriptivní statistiky, za užití programů Microsoft Excel a/nebo Jamovi.
Všechny výstupy budou popsány v bakalářské práci dle požadavků katedry adiktologie 1.LF UK.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student will describe current empirical evidence relevant to waterpipe patterns of use in Czech Republic and the rest of the world.
Student will develop an online questionnaire to study the patterns of waterpipe use among university students and administer it to the sample of Prague university students.
Student will analyze the data acquired from questionnaire by descriptive statistics, using the programs Microsoft Excel and/or Jamovi.
All the findings will be described in Bachelor thesis according to the requirements of adictology department of 1.LF UK.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK