Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inkluzivní vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem
Název práce v češtině: Inkluzivní vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem
Název v anglickém jazyce: Inclusive education of the pupil with Asperger´s syndrome
Klíčová slova: Aspergerův syndrom, inkluze, podpůrná opatření, asistent pedagoga, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: Asperger's syndrome, inclusion, support measures, teaching assistant, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Korandová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2020
Datum zadání: 29.10.2020
Datum a čas obhajoby: 02.06.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Ing. Jana Horynová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se věnuje tématu inkluzivního vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem na základní škole. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První dvě kapitoly se věnují části teoretické. První teoretická část je věnována pojmu Aspergerův syndrom, etiologii a popisu intervencí při inkluzi žáka s Aspergerovým syndromem. V druhé teoretické části jsou uvedeny legislativa, podpůrná opatření a prevence pro vznik problémových situací u žáků s poruchou autistického spektra, které jsou doplněny o krizový plán k zajištění bezpečnosti zdraví žáků a pedagogického sboru. V této teoretické části se vychází z odborné literatury a elektronických informačních zdrojů. Empirickou část bakalářské práce tvoří případová studie žáka s Aspergerovým syndromem. Hlavním cílem empirické části práce je analýza inkluzivního vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem na základní škole, na jehož základě byly následovně stanoveny dílčí cíle a výzkumné otázky. Analyzovány byly dostupné dokumenty a informace, které byly poskytnuty matkou sledovaného žáka, třídní učitelkou, asistentkou pedagoga a vychovatelkou. Zjišťovány byly zejména aspekty týkající se problémového chování žáka a vyvolávajících faktorů tohoto chování, stanovené diagnózy a práce pedagogického sboru při podpoře ve vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem. Výzkumné šetření bylo provedeno na základní škole. V závěru bakalářské práce byly shrnuty výsledky výzkumného šetření a uvedena doporučení pro speciálně pedagogickou praxi.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor’s thesis deals with the topic of inclusive education of a pupil with Asperger's syndrome in primary school. The bachelor’s thesis is divided into three main chapters. The first two chapters are devoted to the theoretical aspect of the study. The first theoretical chapter is devoted to the concept of Asperger's syndrome, its aetiology and a description of interventions in the inclusion of a pupil with Asperger's syndrome. The second theoretical chapter presents legislation, support measures and preventions for the emergence of problematic situations with pupils with autism spectrum disorder, which complements the crisis plan to ensure the safety of pupils and teaching staff. This theoretical chapter is based on professional literature and electronic information sources. The empirical part of this bachelor’s thesis consists of case studies of a pupil with Asperger's syndrome. The main goal of the empirical part of the work is an analysis of inclusive education of a pupil with Asperger's syndrome at the primary school, on which partial goals and research questions were subsequently set. Available documents and information provided
by the mother of the observed pupil, class teacher, teaching assistant and after-school teacher were analysed. In particular, aspects related to the problematic behaviour of the pupil and the triggering factors of this behaviour, the established diagnosis and the work of the teaching staff in supporting the education of the pupil with Asperger's syndrome were investigated. The research was conducted at the primary school. At the end of the bachelor's thesis, the results of the research survey and the recommendations for special pedagogical practice are summarized.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK