Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací analýza korejské a české frazeologie se zaměřením na ptactvo
Název práce v češtině: Srovnávací analýza korejské a české frazeologie se zaměřením na ptactvo
Název v anglickém jazyce: Comparative analysis of Korean and Czech phraseology with the focus on birds
Klíčová slova: frazeologie korejská|frazeologie česká|srovnávací analýza|frazeologie|ptáci|přísloví|přirovnání|sémantika
Klíčová slova anglicky: Korean phraseology|Czech phraseology|comparative analysis|phraseology|birds|proverbs|simile|semantics
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2020
Datum zadání: 29.10.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.12.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitel v práci provede srovnávací analýzu frazeologických jednotek korejského a českého jazyka, které obsahují pojmenování ptáků. Zaměří se nejen na formální a sémantické srovnání frazémů, ale pokusí se i o jejich zasazení do širšího kontextu jazykového kulturního odkazu, jak se projevuje ve specifickém pohledu na svět skrze obrazná přirovnání a symboliku spojenou s ptactvem jako součástí okolní přírody. Kromě srovnání vlastní frazeologie obou jazyků provede v teoretickém úvodu také porovnání a systematizaci související terminologie a pokusí se poukázat na případné odlišnosti pojmoslovného aparátu.
Seznam odborné literatury
ČERMÁK, František a Jan HOLUB. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Voznice: Leda, 2016. ISBN 978-80-7335-440-4.
ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná: Czech and general phraseology. V Praze: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1371-0.
ČERMÁK, František, HRONEK, Jiří a MACHAČ, Jaroslav. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 1, Přirovnání. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-216-5.
ČERMÁK, František, HRONEK, Jiří a MACHAČ, Jaroslav. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 2, Výrazy neslovesné. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-217-2.
ČERMÁK, František, HRONEK, Jiří a MACHAČ, Jaroslav. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 3, Výrazy slovesné. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-218-9.
ČERMÁK, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4, Výrazy větné. 1. vyd. Praha: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-219-6.
FLAJŠHANS, Václav. Česká přísloví: sbírka přísloví a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. 2013. ISBN 9788024433295.
MRHAČOVÁ, Eva. Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice: (tematický frazeologický slovník I). Eva Mrhačová. 2002. ISBN 8070425377.
PÉREZ PAREDES, M.d.r. a B.e.s. MARTIN. Animals and body in the proverbs: A semantic analysis. Lexis (Peru) [online]. 2013, 37(1), 71 - 94 [cit. 2019-09-25]. ISSN 02549239.
Kum Jongdžin (2016). Tongasia sohwa, soktam sogui tongmul čohap sangdžing pigjo. Pigjo munhwa jongu [online]. 42, 205-240 [cit. 2019-09-25]. ISSN 15980685.
So Undžong (2015). Nambukhanui kemi soktam punsok. Hanguk hwangjong kjojukhakho haksul tehwe čarjodžip. 36-40.
Song Česon (edit.) (1998). Tongmul soktam sadžon
Čcho Mijong (2006). Comparative Analysis on Proverbs Concerned with Animals of Korea and Japan Proverbs
Han Tchakčchol (2017). Hanil tongmul soktam tedžo jongu. Ilbon kundehak jongu [online]. 56, 23-39 [cit. 2019-09-25]. ISSN 12299456
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK