Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah mezi patologickým nakupováním a materialismem u nelékařských zdravotnických pracovníků: korelační dotazníkové šetření
Název práce v češtině: Vztah mezi patologickým nakupováním a materialismem u nelékařských zdravotnických pracovníků: korelační dotazníkové šetření
Název v anglickém jazyce: The relationship between Pathological Buying and Materialism in paramedical staff: correlation survey
Klíčová slova: nakupování, oniomanie, materialismus, závislost, korelační analýza, závislostní chování
Klíčová slova anglicky: shopping, oniomania, materialism, addiction, correlation analysis, addictive behavior
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2020
Datum zadání: 29.10.2020
Datum a čas obhajoby: 15.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Východiska : Nakupování patří v moderních společnostech mezi nejčastější aktivity. Nakupování je pro většinu z nás každodenní běžná záležitost. Někdo nakupuje rád, někdo nerad, jsou však mezi námi jedinci, jejichž nákupní zvyklosti se vymykají běžnému měřítku, nakupování je pro ně závislostí. Jednou z příčin oniomanie je, že materiální hodnoty jsou na žebříčku hodnot neúměrně vysoko.
Cíle: Hlavním cílem výzkumu je zjistit, zda existuje korelace mezi dvěma proměnnými: patologickým nakupováním a materialismem, hodnotovou orientací jedince.
Další otázky budou zaměřeny na prevalenci k patologickému nakupování ze sociodemografického hlediska a zaměříme se i na okolnosti a důsledky patologického nakupování.
Metody: Pro výzkumné šetření bude použita metoda kvantitativního sběru dat, realizované bude za pomoci dvou škál. Škála identifikace nutkavě nakupujících - Compulsive buying scale (CBS, Faber and O' Guinn, 1989) a škály materialistických hodnot (MVS, Richins a Dawson, 1992), tyto škály budou doplněny o sociodemografické faktory a otázky týkající se okolností a důsledků patologického nakupování. Výběr souboru bude uskutečněn metodou samovýběru, při čemž respondenti musí splňovat následující kritéria: Nelékařští zdravotničtí pracovníci a zájem účastnit se výzkumu. Při výběru respondentů požádám o spolupráci při výzkumu vedení nemocnic a Českou asociaci sester. Potencionální respondenty oslovím i prostřednictvím internetu (skupiny NLZP na facebooku, bývalé spolužáky apod.). Rozsah souboru by měl být minimálně 500 respondentů, jelikož dle zahraničních studií zhruba 5% populace trpí oniomanií, z čehož vyplývá, že z 500 respondentů by mělo oniomanií trpět 25 lidí, což stanovuji jako minimum respondentů pro studii. Data budou dále statisticky zpracována. Pro zkoumání vztahu mezi patologickým nakupováním a materialistickým přístupem k životu bude použita korelační analýza.
Předběžná náplň práce
ABSTRAKT
Východiska: Tématem této diplomové práce je oniomanie neboli patologické nakupování a to, jak je ovlivňována materialistickou hodnotovou orientací jedince. Patologickým nakupováním je označována nezvladatelná touha něco koupit, objednat, touha nějakou věc vlastnit. Materialismus je pro potřeby této práce chápán jako přesvědčení, že získávání hmotných statků je ústředním životním cílem, hlavním ukazatelem úspěchu a klíčem ke štěstí. Materialismus je na základě výzkumů považován za významný prediktor oniomanie.
Cíle a metologie: Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo popsat vztah mezi patologickým nakupováním a materialismem. Dále byla zjišťována prevalence k patologickému nakupování v rámci výzkumného souboru, který tvořil výhradně nelékařský zdravotnický personál a prevalence z hlediska věku a výše příjmů. Výzkum se věnoval i okolnostem a důsledkům patologického nakupování. Tohoto korelačního výzkumu, založeném na datech získaných z dotazníkového šetření, se účastnilo 853 respondentů.
Hlavní výsledky: Korelační analýzou bylo zjištěno, že se stoupající mírou materialismu jsou tendence k nutkavému nakupování vyšší. Ve zkoumaném vzorku bylo identifikováno 55 patologických nakupujících, což činí 6,45 % z celkového počtu respondentů. Z výsledků vyplynulo, že věk ani výše příjmů nemá na tendence k patologickému nakupování vliv.
Závěr a doporučení: Tato behaviorální porucha může rozvrátit celkové fungování jedince, a to z hlediska psychického, sociálního, zdravotního i finančního. Proto je nutné, v případě objevení se projevů této poruchy, vyhledat odbornou psychoterapeutickou a psychologickou pomoc. S tím souvisí i potřeba větší informovanosti o nebezpečnosti této závislosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
ABSTRACT
Resources: The topic of this Master's thesis is oniomania, or in other words, pathologic shopping and how it is affected by an individual's materialistic value orientation. Pathologic shopping refers to an unmanageable urge to buy something, to order, to own a thing. For the needs of this thesis, materialism is understanded as the conviction that gaining material goods is the ultimate life goal, main index of success and key to happiness. Based on the research, materialism is considered to be a significant predictor of oniomania.
Aims and methodology: The main aim of this thesis was to describe the relationship between pathologic shopping and materialism. Then prevalence of pathologic shopping was further detected in the focus group which consisted solely of non-medical health care staff as well as the prevalence of age and income. The research also focused on circumstances and consequences of pathological shopping. 853 respondents participated in this correlation research based on data gained from the survey.
Main results: With use of correlation analysis it was found that rising rate of materialism leads to higher tendency to shopping compulsively. 55 impulsive shoppers were identified in the research sample which makes it 6,45 % of the total number of respondents. The results showed that neither age or income affect the tendency to pathologic shopping.
Conclusion and recommendations: This behavioral disorder can disrupt the functioning of an individual in mental, social, health and financial aspects. That is why it is necessary to seek professional psychotherapeutic and psychological help in case of discovering signs of this disorder. Related to this is the need for greater awareness of the dangers of this addiction.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK