Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proč se na křesťanské Maltě mluví arabsky? Dědictví Orientu v utváření maltské kultury
Název práce v češtině: Proč se na křesťanské Maltě mluví arabsky? Dědictví Orientu v utváření maltské kultury
Název v anglickém jazyce: Why is Arabic the language of Christian Malta? Oriental heritage in the forming of Maltese culture
Klíčová slova: Malta, arabština, dějiny, Orient, islám, křesťanství
Klíčová slova anglicky: Malta, Arabic, history, Orient, Islam, Christianity
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2020
Datum zadání: 02.11.2020
Datum a čas obhajoby: 13.01.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:13.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2021
Oponenti: PhDr. Milan Buben, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat literaturu (odborné knihy a stati), kriticky je zhodnotit, posoudit relevanci k tématu práce.
Rozlišit, co se vztahuje k bodům zadání, vynechat ostatní informace (nerozšiřovat téma)
Vlastními slovy sdělit relevantní informace, v závažných případech doložit citacemi z odborné literatury, opatřit každou informaci vlastním závěrem (kriticky posoudit).
V úvodu zdůvodnit volbu tématu a uvést, co bylo na téma prozatím napsáno, uvést metodiku, strukturu kapitol, přílohy; položit si základní otázku, na kterou se v práci hledá odpověď (otázku navrhuji v názvu).
V závěru uvést stručný souhrn kapitol a výsledek studia – odpověď na otázku.
Seznam odborné literatury
Heslo „Malta“ v odborných historických encyklopediích, např. Lexikon des Mittelalters, Stuttgart
Brill's First Encyclopaedia of Islam, sv. 5, Leiden 1993.
RUDOLF, Uwe Jens – BERG, Warren G., Historical Dictionary of Malta, Toronto - Plymouth 2010. (zčásti online)

základní:
EVANS, John Davies, Malta: Ancient Peoples and Places, London 1959.
GOODWIN, Stefan, Malta, Mediterranean Bridge, Greenwood Publishing Group 2001.
LUTTRELL, Anthony, The Making of Christian Malta: From the Early Middle Ages to 1530, London – New York 2002.

dílčí otázky:
BUBEN, Milan, České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách, Praha 2018.
BUHAGIAR, Mario, The Christianisation of Malta: catacombs, cult centres and churches in Malta to 1530, Archaeopress 2007.
KRUEGER, Hilmar C., "Conflict in the Mediterranean before the First Crusade: B – The Italian Cities and the Arabs before 1095", In: BALDWIN, M. W. (ed.), A History of the Crusades, sv. I: The First Hundred Years, Madison (WI) 1969.
MOSCATI, Sabatino, Foiničané, Praha 1975.
NIELSEN, Jorgen. et al. (eds.), Yearbook of Muslims in Europe, sv. 4 – Malta, Leiden 2012.
POŘÍZKA, Jiří, Řád maltézských rytířů: z Palestiny na Via Condotti, Praha 1997.
TROLL, Christian W. – HEWER, C.T.R., Christian Lives Given to the Study of Islam, Fordham 2012.
ZEMÁNEK, Petr, Vývoj arabštiny, Praha 2007.
Předběžná náplň práce
1/ Orientální dějinný přínos: Fénicie, židovské a křesťanské komunity z Palestiny, arabská vláda ve Středomoří, křižácká rekatolizace a vztah johanitů ke křesťanskému Orientu (Levantě).
2/ Maltština – arabský dialekt: základní charakteristické znaky společné jiným arabským dialektům, arabská příjmení na Maltě, písmo - latinka, jak se dostal na Maltu.
3/ Současný vztah Malťanů k arabskému dědictví: katolická církev na Maltě, křesťanské arabské výrazy v liturgii, vztah Malťanů k Arabům a islámu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1/ Oriental heritage: Phoenicia, Jewish and Christian communities from Palestine, Arab rule in the Mediterranean, return to Catholicism after Crusades, relationship of Maltese knights to Christian Orient (the Levant).
2/ Maltese language as an Arabic dialect: basic features common to other Arabic dialects, Arabic surnames in Malta, Latin script for Arabic.
3/ Current relationship of the Maltese to their Arab heritage, the impact of the Catholic Church, Christian Arabic terminology in liturgy, relationship of the Maltese to the Arabs and Islam.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK