Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zvládnutí adaptační fáze partnerského soužití jako základ funkční rodiny
Název práce v češtině: Zvládnutí adaptační fáze partnerského soužití jako základ funkční rodiny
Název v anglickém jazyce: Adaptation in the first phase of living together as a couple – a foundation of a functional family
Klíčová slova: manželství, partnerský vztah, soužití, rodina, komunikace, krize
Klíčová slova anglicky: marriage, partnership, cohabitation, family, communication, crisis
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (27-PSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2020
Datum zadání: 27.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.10.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 17:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Zdroje knižní
• Atkinson, R. L., Herman, E., Petržela, M., & Brejlová, D. (2003). Psychologie. Praha: Portál.
• Gottman, J. M., & Silver, N. (2015). The seven principles for making marriage work: A practical guide from the country's foremost relationship expert. New York: Harmony Books. (vyšla česky)
• Chapman, G.. (2011). Kéž bych býval věděl …. Praha: Návrat domů
• Kratochvíl Stanislav. (2009). Manželská a párová terapie. Praha: Portál.
• Matoušek, O. (1997). Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON
• Plzák, M. (2010). Klíč k výběru partnera pro manželství. Praha: Motto.
• Sobotková, I. 2001. Psychologie rodiny. Praha: Portál.
• Říčan Pavel. (2004). Cesta životem. Praha: Portál.
• Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál.

České články a další zdroje
• Chvátalová, T. (2012). Diplomová práce - Manželství
• Jarolímek, P. (2016, April 25). Miláčku, pojďme žít spolu. Retrieved August 25, 2020, from https://psychologie.cz/milacku-pojdme-zit-spolu/
• Lacinová, Lenka & Michalčáková, Radka & Bouša, Ondřej. (2009). Vyjadřování lásky v intimních vztazích: Příspěvek ke zkoumání užívání strategií vztahové údržby v partnerství a manželství. Psychoterapie. 3. 224-234.
• Lacinová, L. (2012). Konflikty v manželství a partnerství. Psychologie Pro Praxi, 48(3-4), 9-23. (zdroje konfliktů v manželství, s. 8-9, strategie řešení konfliktů, s. 10-12)
• Nováková, M. (2016, April 25). Co čekáte od partnera? Retrieved August 25, 2020, from https://psychologie.cz/co-cekate-od-partnera/
• Smutná, M. (2017, August 13). Psycholog: Ve vztazích přibývá stresů i křivých obvinění ze zneužití dětí. Retrieved August 28, 2020, from https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rodinny-psycholog-tomas-novak-rozhovor.A170726_201227_domaci_mav
• Superprodina.cz. (2013, February 07). Senzační rozhovor s psychologem Tomášem Novákem: Rozvod? No nekupte to, když je to tak snadné! Retrieved August 28, 2020, from https://www.superrodina.cz/2013/02/07/senzacni-rozhovor-s-psychologem-tomasem-novakem-rozvod-no-nekupte-to-kdyz-je-to-tak-snadne/
• Kašparová, M. (2018). Diplomová práce - Předpoklady ke stabilnímu manželství
Předběžná náplň práce
Tato práce pojednává o jednom z klíčových období partnerského soužití či manželství, které je určující pro další utváření vztahu, potažmo budování rodiny, jedné z velkých cílových skupin a témat sociální práce.
Zabývám se v ní souvislostí mezi zdravým partnerským vztahem a funkční rodinou, popisem partnerského vztahu a jeho forem a faktory ovlivňujícími výběr partnera včetně nejčastějších chyb, ke kterým dle odborníků při volbě partnera nezřídka dochází. Dále popisuji možnosti přípravy na společné soužití.
Nakonec se věnuji samotné adaptační fázi soužití, jejím charakteristickým znakům, typickým obtížím, se kterými se v ní můžeme setkat, a způsoby, jak je úspěšně zvládnout.
Cílem práce je prozkoumat téma adaptační fáze soužití v odborné literatuře a shrnout a porovnat zjištěné poznatky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This present thesis deals with the subject of one of the key periods of a cohabiting relationship or marriage which is essential for the further development of the relationship and forming a family which is one of the major areas of social work.
In the thesis, I discuss the relationship between a healthy relationship of a couple and functional family, I describe romantic relationship, its forms and the factors which influence the choice of a partner including the most common mistakes in this process according to the authorities in the field. Moreover, I describe the preparations for living together.
Finally, I analyze the adaptation phase of the relationship, its typical aspects and common problems which one can encounter, as well as strategies of successfully dealing with them.
The aim of this theses is to map the topic of the adaptation phase in a relationship as described in the relevant literature as well as sum up the findings.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK