Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoj onkologů v České republice k léčbě nádorů pomocí konopí jako doplňku klasické péče
Název práce v češtině: Postoj onkologů v České republice k léčbě nádorů pomocí konopí jako doplňku klasické péče
Název v anglickém jazyce: Attitudes of oncologists in the Czech Republic to the treatment of cancers with cannabis as a supplement to classical care
Klíčová slova: cannabis, konopí pro léčebné účely, klinická onkologie, konopí v onkologii, abúzus marihuany
Klíčová slova anglicky: cannabis, cannabis for medical purposes, clinical oncology, cannabis in oncology, marijuana abuse
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jakub Minařík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2020
Datum zadání: 27.10.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: Mgr. Gabriela Minařík
 
 
 
Předběžná náplň práce
ABSTRAKT
Východiska: Onkologický obor v současné době zaujímá podstatné místo v lékařské obci z důvodu vysokého výskytu zhoubných novotvarů ve společnosti. Zhoubné nádory a jejich léčba jsou mnohdy provázeny řadou nepříjemných symptomů, které ztrpčují pacientův život. Rostlina konopí pomáhala v léčbě mnohých nemocí po celá staletí. Obsahuje řadu látek, mezi které patří známý kanabidiol (CBD) a psychoaktivní tetrahydrokanabinol (THC). Konopí je často rekreačně užíváno a řadí se mezi drogy, na kterých vzniká závislost. Kromě návykovosti je mu připisován rovněž pozitivní terapeutický účinek v léčbě nádorů, kde pomáhá mírnit projevy nežádoucích účinků léčby či příznaky samotné nemoci. Přesto je však českými onkology využíváno stále poměrně málo.
Cíle: Cílem této bakalářské práce je zmapovat postoj a informovanost onkologů v České republice k léčbě nádorů pomocí konopí jako doplňku klasické péče. Dále se výzkum zaměřuje na současné trendy v předepisování konopí a zejména na důležitost jeho závislostního potenciálu v onkologické léčbě.
Metody: Sběr dat byl uskutečněn pomocí kvalitativní metody nepravděpodobnostního záměrného výběru. Informace byly zjišťovány prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. S účastí k výzkumu souhlasilo 6 lékařů s onkologickou specializací, z toho byli 3 muži a 3 ženy. Data byla nahrávána na mobilní diktafon, následně přepsána do textové podoby a smazána.
Výsledky: Z analýzy dat vyplynulo, že čeští onkologové přistupují ke konopí jako doplňku klasické péče pozitivně. Taková léčba podle respondentů však není vhodná pro každého pacienta a je třeba pečlivě zvažovat, zda je konopí pro pacienta správnou volbou. Závislostní potenciál konopí v léčbě nádorů není podstatným tématem. Podobně je tomu i v případě opiátů, které jsou oproti konopí ověřeným a standardizovaným léčivem. Konopí však může pacientům ulevit v okamžiku, kdy léčba pomocí klasických farmaceutických přípravků či opiátů neúčinkuje. Informovanost o využití konopí v léčbě nádorů mezi českými onkology není v současné době na dostatečné úrovni.
Závěr: Výzkum umožnil prozkoumat, jaké postoje čeští onkologové zaujímají k využití konopí v léčbě nádorů. V medicínském světě získává tato možnost léčby na vážnosti a zařazuje se zpět do léčebného portfolia. Zájem o konopí v prostředí českého onkologického oboru je však spíše menší a pro potvrzení prospěšnosti konopí v léčbě nádorů bude potřeba ještě mnoho výzkumů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
ABSTRACT
Background: Oncology is a vital field in modern medicine due to the high incidence of malignant neoplasms in society today. Cancers and their treatment are often accompanied by a myriad of unpleasant symptoms that make the patient's life miserable. Cannabis has helped treat many diseases for centuries as it contains a number of substances, including well-known cannabidiol (CBD) and psychoactive tetrahydrocannabinol (THC). Cannabis is also often used recreationally and is classed as an addictive drug. However, aside from addiction, it is also ascribed positive therapeutic effects in the treatment of cancer, where it helps alleviate the side effects of treatment or the symptoms of the disease itself. Nevertheless, it is still used sparingly by Czech oncologists.
Objectives: The aim of this bachelor's thesis is to map the position of oncologists in the Czech Republic on cannabis and their awareness of the treatment of cancer with cannabis as a supplement to conventional care. The research also focuses on current trends in the prescription of cannabis and especially the importance of its addictive potential in cancer treatment.
Methods: Data was collected using a qualitative method of non-probability sampling. The information was obtained through semi-structured interviews. Six doctors specialising in oncology agreed to participate in the research, 3 of whom were men and 3 women. The data was recorded on a mobile Dictaphone, then transcribed into text and deleted.
Results: The analysis of data showed that Czech oncologists view cannabis as a supplement to conventional care positively. However, according to respondents, such treatment is not suitable for all patients and careful consideration must be given to whether cannabis is the right choice for them individually. The addictive potential of cannabis in the treatment of cancer is not relevant. The same is true for opiates, which are a proven and standardised drug compared to cannabis. However, cannabis can help patients when treatment with conventional pharmaceuticals or opiates fails. Awareness of the use of cannabis in the treatment of cancer is currently insufficient among Czech oncologists.
Conclusion: The research enabled the views of Czech oncologists regarding the use of cannabis in the treatment of cancer to be examined. This treatment option is gaining in importance in the medical world and is being reintroduced into the treatment portfolio. However, interest in cannabis in the Czech oncological field is still rather small and much more research will be needed to confirm the benefits of cannabis in cancer treatment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK