Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace odvodňovacích opatření v projektech revitalizace vodních toků. Aplikace v povodí Klíšského potoka.
Název práce v češtině: Integrace odvodňovacích opatření v projektech revitalizace vodních toků. Aplikace v povodí Klíšského potoka.
Název v anglickém jazyce: Integration of drainage measures in stream restoration projects. Application in the catchment area of the Klíšský Brook.
Klíčová slova: Hydromeliorace, odvodnění, zemědělská krajina, adaptační opatření, revitalizace, retence vody
Klíčová slova anglicky: Hydromelioration, drainage, rural landscape, adaptation measures, restoration, water retention
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2020
Datum zadání: 24.10.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2021
Oponenti: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vodohospodářský management a ochrana vod
Ekohydrlogie a revitalizace vodních ekosystémů
Fluviální procesy
Kvalita povrchových vod
GIS kurzy
Seznam odborné literatury
MAREŠ, K. (1997): Úpravy vodních toků. Navrhování koryt. ČVUT, Praha.
MATOUŠKOVÁ, M. ed. (2008): Ekohydrologický monitoring vodních toků v kontextu Rámcové směrnice o vodách. PřF UK v Praze, Praha.
ŠLEZINGER, M. (2010): Revitalizace toků. Příspěvek k problematice úprav vodních toků. Vysoké učení technické Brno. Brno, 255 s.
EISELTOVA, M., BIGGS, J. (1995): Restoration of Stream Ecosystems and integrated catchment approach, IWRB Publication 37, Slimbridge, Gloucester.
EISELTOVA, M. ed. (2010): Restoration of lakes, Streams, Floodplains, and Bogs in Europe. Springer, Heidelberg.
HARPER, D. (2008): Ecohydrology.Processes, Models, and Case Studies. CAB International, s. 400.
KERN, K. (1994): Grundlagen naturnaher Gewässergestaltung. Springer Verlag, Heidelberg.
LANGE, G., LECHER, K. (1993): Gewässerregelung, Gewässerpflege, Naturnahe Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, Verlag Paul Parey, Hamburg, Berlin.
LEOPOLD, L. (1994): A View of the river. Harvard University Press, Cambridge.
NIEHOFF, N. (1996): Ökologische Bewertung von Fließgewässerlandschaften, Grundlage für Renaturierung und Sanierung. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.
RILEY, A.N. (1998): Restoring Streams in Cities, Island Press, Washington D.C..
Waal, L.C. at al. (2000): Rehabilitation of rivers. John Wiley&Sons, Chichester.
WEISS, A., MATOUŠKOVÁ, M., MATSCHULLAT, J. (2008): Hydromorphological assessment within the EU-Water Framework Directive – Trans-boundary cooperation and application to different water basins, Hydrobiologia, 603, 1, 53-72.

Časopisy:
Journal of Applied Ecology
Journal Ecohydrology
Journal Ecohydrology and Hydrobiology
Předběžná náplň práce
Hlavními cíli jsou rešerše odborné literatury a stávajících projektů na téma integrace odvodňovacích opatření v projektu revitalizace vodních toků. Aplikační část zahrnuje tvorbu databáze odvodňovacích systémů v zájmovém území horního toku Klíšského potoka. Dílčím cílem je stručná fyzickogeografická charakteristika zájmového území.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK