Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role sociálního pracovníka v dětském domově se školou
Název práce v češtině: Role sociálního pracovníka v dětském domově se školou
Název v anglickém jazyce: The role of social worker in home for abandoned children with school
Klíčová slova: ústavní péče, dětský domov se školou, sociální pracovník, vychovatel, rizikové chování, kontakt s rodinou
Klíčová slova anglicky: institutional care, children´s home with school, educator, risky behaviour, contact with family
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2020
Datum zadání: 04.12.2020
Datum a čas obhajoby: 25.05.2021 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I.fáze : vymezit a formulovat cíl praktické části, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny v teoretické části, navrhnout metody projektu BP.
II.fáze: realizovat projekt BP dle stanovených metod.
III.fáze: analyzovat výsledky, interpretovat závěry a shrnout výstupy projektu BP, dokončit BP dle stanovených formálních požadavků.
Seznam odborné literatury

BENDL,S., Jaroslava HANUŠOVÁ a Marie LINKOVÁ. Žák s problémovým chováním:
Cesta instutucionální pomoci. Praha:Stanislav Juhaňák-Triton, 2016.
ISBN 978-80-7387-703-3.
DRAPELA,Victor J., Přehled teorie osobnosti. Praha: Portál, 1997, 176 s.,
ISBN 978-80-262-0040-6.
FARKOVÁ, M., Vybrané kapitoly z psychologie. Praha: Vysoká škola Jana Amose
Komenského s.r.o., 2008, 336 s., ISBN 978-80-86723-64-8.
HENDL, J., Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Portál, 2016, 438 s., ISBN 978-80-262-0982-9.
KRAUS,B., Základy sociální pedagogiky, Praha: Portál 2014, 216 s.,.
ISBN 978-80-262-0643-9
MATĚJČEK,Z.,Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny.
Praha: Portál, 1999, 183 s., ISBN 80-7178-304-8
MATOUŠEK, O., Rodina jako instituce a vztahová síť . Praha: Slon, 2003, 161 s.,
ISBN 80-86429-19-9.
MATOUŠEK,O., Ústavní péče. Praha: Slon, 1997, ISBN 80-85850-08-7.
ISBN 80-247-0650-4.
MYŠKOVÁ, L., Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy služeb ambulantních středisek výchovné péče 2018. Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha, 2018, 95 s., ISBN 978-80-7481-222-4.
VRTIŠKOVÁ, M., Teorie a metody sociální práce. Tribun EU, 2009, 210 s., ISBN 978-80-7399-877-6.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce má charakter převážně empirické povahy, je založena metodě kvalitativního šetření. Cílem práce je popsat činnost a rizika spojená s výkonem činnosti sociálního pracovníka v Dětském domově se školou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK