Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání leaderů na trhu a jejich přímé konkurence s primárním zaměřením na společnosti Alza.cz a CZC.cz
Název práce v češtině: Srovnání leaderů na trhu a jejich přímé konkurence s primárním zaměřením na společnosti Alza.cz a CZC.cz
Název v anglickém jazyce: Comparison of market leaders and their direct competition with the primary focus on Alza.cz and CZC.cz
Klíčová slova: lídři a jejich konkurence, srovnávací reklama, branding, positioning
Klíčová slova anglicky: leaders and their competition, comparative advertising, branding, positioning
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2020
Datum zadání: 22.10.2020
Datum a čas obhajoby: 17.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H107, Hollar - místn. č. 107
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2021
Oponenti: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Tato bakalářské práce se zaměřuje na přímé konkurenty leaderů na různých trzích a na jejich marketingové strategie a praktiky. V teoretické části jsou rozebírány důležité faktory značek jako branding a positioning a tyto teoretické termíny jsou prokládány příklady z praxe. Praktická část pak popisuje pomocí hloubkových rozhovorů a analýz marketingovou strategii společnosti CZC.cz, kterou používá proti svému úspěšnějšímu konkurentovi Alza.cz. Cílem práce je zjistit, jestli je profilování do pozice druhé nejúspěšnější firmy v daném segmentu pro značky výhodné a jestli jsou mezi různými odvětvími a strategiemi nějaké spojitosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis focuses on the direct competitors of leaders in various markets and their marketing strategies and practices. In the theoretical part, important factors of brands such as branding and positioning are discussed and these theoretical terms are interspersed with practical examples. The practical part then uses in-depth interviews and analyzes to describe the marketing strategy of CZC.cz, which it uses against its more successful competitor Alza.cz. The goal of the thesis is to find out whether profiling to the position of the second most successful company in a given segment is advantageous for brands and whether there are any connections between different industries and strategies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK