Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost státu za vznik a šíření pandemie
Název práce v češtině: Odpovědnost státu za vznik a šíření pandemie
Název v anglickém jazyce: State responsibility to prevent and control a pandemic
Klíčová slova: mezinárodněprávní odpovědnost státu, náležitá péče, pandemie
Klíčová slova anglicky: state responsibility, liability, due diligence, pandemic
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 18.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2024
Datum a čas obhajoby: 09.01.2024 11:15
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 217, 217
Datum odevzdání elektronické podoby:15.10.2023
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2024
Oponenti: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předložená diplomová práce se zabývá mezinárodní odpovědností států za vznik a šíření pandemie, resp. povinností předcházet mezinárodnímu šíření nemocí, chránit před nimi, kontrolovat je a zajišťovat reakci v oblasti veřejného zdraví. Epidemie nejsou novým či nevídaným úkazem, zvýšený výskyt chřipky a jiných virových respiračních onemocnění je každoročně se opakujícím tématem. Otázka odpovědnosti států za šíření pandemie se však dostala do popředí díky událostem na začátku roku 2020, kdy propukla celosvětová pandemie nové koronavirové nákazy COVID-19, která do října 2023 přinesla přes sedm milionů úmrtí a obrovské ekonomické ztráty. Poprvé byl virus identifikován v Číně, která na konci roku 2019 nahlásila výskyt Světové zdravotnické organizaci (WHO). Záhy poté se i přes zavedená opatření nákaza začala šířit do celého světa prostřednictvím mezinárodní dopravy a objevily se zprávy o tom, že Čína měla informace o této infekční nemoci již měsíc před jejím nahlášením a cíleně je tajila, což by představovalo porušení Mezinárodních zdravotnických předpisů. Vzhledem ke škodám, které v souvislosti s pandemií vznikly státům a soukromým osobám po celém světě, není divu, že některé státy brzy začaly zvažovat, zda Čína svým chováním na počátku pandemie neporušila své mezinárodní závazky, případně zda by bylo možné dosáhnout náhrady škody využitím vnitrostátních či mezinárodních prostředků řešení sporů. Diplomová práce zkoumá mezinárodní odpovědnost států v této oblasti a aplikuje ji na případ pandemie COVID-19. K bližšímu pochopení tématiky byla prozkoumána i role WHO jako koordinačního prvku, který má nezastupitelnou roli při tvorbě a udržování právního režimu odpovědnosti za pandemie, a vývoj předpisů v této oblasti od poloviny minulého století. V souvislosti s tím práce též zkoumá vybrané předchozí pandemie ve 21. století a reakce států a WHO na ně, selhání, ke kterým došlo, a zda byla někdy dříve uplatňována mezinárodní odpovědnost. Práce dochází k závěru, že za určitých podmínek je možné dovodit odpovědnost Číny, ale není tuto otázku možné řešit bez zvážení role ostatních států a WHO, které svým chováním přispěly ke zhoršení situace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The submitted thesis explores state responsibility under public international law and how it relates to the obligation to prevent, protect against, control and provide a public health response to international spread of disease. Epidemics are hardly a new or unprecedented phenomenon, and the increased incidence of seasonal influenza strains and other viral respiratory infections are a recurring theme every year. However, the issue of state responsibility for international spread of infectious diseases came to the forefront lately due to the events at the beginning of 2020 when a global pandemic of the new coronavirus COVID-19 appeared, causing over seven million deaths by October 2023 and significant economic losses. The virus was first identified in China, which reported the outbreak to the World Health Organization (WHO) at the end of 2019. Shortly after that, despite public health measures being implemented, the infection began to spread worldwide via international travel, and multiple reports emerged that China had had information about this infectious disease a month before reporting it and deliberately concealed it, which would constitute a violation of International Health Regulations. Given the damage incurred by states, businesses and individuals around the world, which is tied to the pandemic, it is hardly surprising that some states began considering whether China's conduct at the beginning of the pandemic breached its international obligations and whether it would be possible to seek compensation for the damages through domestic or international dispute settlement mechanisms. The thesis explores international responsibility of states in the context of infectious diseases and applies it to the case of the COVID-19 pandemic. To gain a deeper understanding of the topic, the role of the WHO as a coordinating element, which plays an indispensable role in the creation and maintenance of the legal regime of state responsibility for pandemics, and the development of regulations in this field since the mid-20th century, were also examined. Similarly, the thesis also examines selected previous pandemics in the 21st century, the responses of states and the WHO to them, the failures that occurred, and whether international responsibility was ever invoked in the past. The thesis concludes that under certain conditions, it is possible to establish China's responsibility, but this issue cannot be addressed without considering the role of other states and the WHO, which contributed to worsening of the situation through their conduct.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK