Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání a rozvoj pracovníků vybraných knihoven v Praze
Název práce v češtině: Vzdělávání a rozvoj pracovníků vybraných knihoven v Praze
Název v anglickém jazyce: Education and development of employees of selected libraries in Prague
Klíčová slova: vzdělávání, knihovny, vzdělávací organizace, rozvoj pracovníků, výzkum
Klíčová slova anglicky: education, liberaries, education organisation, staff development, research
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2019
Datum zadání: 20.06.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Oponenti: PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana č. 37/2017 „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
DUDA, Jiří, 2008. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: Key Publishing. ISBN 978-80-87071-89-2.
HOLÁTOVÁ, Darja a Vlasta DOLEŽALOVÁ, 2014. Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Žilina: Georg. ISBN 978-80-8154-121-6.
HRONÍK, František, 2007. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1457-8.
KMECOVÁ, Iveta a Alena KAJANOVÁ, 2018. Motivace a stimulace zaměstnanců v podniku. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická. ISBN 978-80-7468-120-2.
PŮBALOVÁ, Božena, ed., 2018. Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy z šetření Adult Education Survey 2016. Praha: Český statistický úřad. Lidé a společnost. ISBN 978-80-250-2836-0.
VETEŠKA, Jaroslav, 2016. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1026-9.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměřuje na oblast vzdělávání a rozvoje pracovníků vybraných knihoven v Praze. Cílem diplomové práce je identifikovat stávající stav dalšího vzdělávání pracovníků vybraných knihoven. Analyzovat způsoby vzdělávání a rozvoje těchto pracovníků. Komparovat rozdíly ve způsobu vzdělávání zaměstnanců ve vybraných knihovnách. Na základě zjištěných výstupů šetření analyzovat odchylky ve způsobu vzdělávání zaměstnanců ve vybraných knihovnách a navrhnout možná zlepšení a doporučení. V teoretické části diplomové práce jsou popsána východiska tématu jako je vzdělávání a vzdělávací organizace, rozvoj pracovníků, metodika vzdělávání pracovníků, řízení lidských zdrojů apod. Praktická část práce analyzuje objekty šetření, identifikuje oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků ve vybraných knihovnách. Komparuje rozdíly ve způsobu vzdělávání pracovníků v knihovnách a zkoumá je zejména z hlediska rozvoje. V návaznosti na naplnění cílů práce je zvolena metoda dotazníkového šetření a rozhovorů. Na základě zjištěných skutečností jsou navržena doporučení k možnému zlepšení vzdělávání a rozvoje pracovníků vybraných knihoven.

Cíl práce:
Cílem diplomové práce je identifikovat stávající stav dalšího vzdělávání pracovníků vybraných knihoven v Praze. Analyzovat způsoby vzdělávání a rozvoje těchto pracovníků. Komparovat rozdíly ve způsobu vzdělávání pracovníků ve vybraných knihovnách. Na základě zjištěných skutečností analyzovat odchylky ve způsobu vzdělávání zaměstnanců ve vybraných knihovnách.

Metody výzkumu:
dotazníkové šetření, rozhovor

Návrh osnovy:
Úvod
1 Vzdělávání a vzdělávací organizace
2 Řízení lidských zdrojů
3 Metodika vzdělávání pracovníků
4 Personální rozvoj
5 Vlastní výzkumné šetření
6 Vyhodnocení a interpretace výstupů výzkumného šetření
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis focuses on the field of education and development of employees of selected libraries in Prague. The aim of the diploma thesis is to identify the current state of further education of selected library staff. Analyze the ways of education and development of these workers. Compare differences in the way employees are educated in selected libraries. Based on the findings of the survey, analyze the differences in the way employees are educated in selected libraries and suggest possible improvements and recommendations. The theoretical part of the thesis describes the starting points of the topic such as education and training organizations, staff development, staff training methodology, human resources management, etc. The practical part analyzes the objects of research, identifies areas of education and staff development in selected libraries. It compares the differences in the way of educating staff in libraries and examines them mainly from the point of view of development. In connection with the fulfillment of the aims of the work, the method of questionnaire survey and interviews is chosen. Based on the findings, recommendations are proposed for possible improvement of education and development of staff of selected libraries.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK