Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika vedení lidí v základní umělecké škole
Název práce v češtině: Specifika vedení lidí v základní umělecké škole
Název v anglickém jazyce: Specifics of Leadership in Schools of Arts
Klíčová slova: vedení lidí, základní umělecká škola, styly vedení lidí, motivace, delegování, komunikace
Klíčová slova anglicky: leadership, styles of leadership, motivation, delegation, communication, School of Arts
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2019
Datum zadání: 20.06.2020
Datum a čas obhajoby: 17.05.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana č. 37/2017 „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
BERNÁŠKOVÁ, Vlasta, 2015. Kontrola v prostředí ZUŠ zřizovaných hl. m. Prahou. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova.
FREEMANTLE, David, 2006. Biz: 50 maličkostí, které mají velký vliv na motivaci a vedení týmu. Praha: Management Press, ISBN 80-7261-147-X
GEROPP Bernd, 2014. Tajemství úspěšného vedení lidí. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-5337-9
HRADCOVÁ, Renata, 2009. Vedení lidí. Praha: diplomová práce Univerzita Karlova
MAZÁNKOVÁ., Jana, 2006. Hospitační činnost v procesu řízení ZUŠ, Praha: diplomová práce Univerzita Karlova
PLAMÍNEK, Jiří, 2008. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2448-5
PLAMÍNEK, Jiří, 2015. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 3., rozš. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5515-1
ŠIKÝŘ, Martin, BOROVEC, David, LHOTKOVÁ, Irena, 2012. Personalistika v řízení školy. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-901-2
TOMSOVÁ, Hana, 2014. Rozvoj učitelů a role managementu v ZUŠ. Praha: Diplomová práce Univerzita Karlova
TROJANOVÁ, Irena, 2014. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-656-3.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá především styly vedení lidí v základních uměleckých školách a motivací k práci. Ve výzkumné části zjišťuje pomocí dotazníků a rozhovorů jaké styly vedení a metody motivace ředitelé základních uměleckých škol používají. Klade si za cíl zjistit jaký mají jednotlivé používané styly vedení a metody motivace vliv na práci zaměstnanců.

Cíl práce:
Zjistit jaké styly vedení lidí a metody motivace používají ředitelé ZUŠ a jaký vliv to má na motivaci lidí k práci

Metody výzkumu:
empirické, dotazník, rozhovor

Návrh osnovy:
Úvod
Teoretická část - vymezení pojmů
• vedení lidí, leadership, styly vedení lidí (výhody a nevýhody), komunikace, motivace, delegování
Výzkumná část - dotazník
• příprava, realizace, vyhodnocení, závěry
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bacherol thesis consists of two parts: the theoretical and the research part. The former deals not only with styles of leadership in Schools of Arts but also with motivation to work. The latter investigates which styles of leadership and methods of motivation are used by Schools of Arts´ directors. The main aim of the thesis is to clarify how the work of employees is influenced by the afore-said styles of leadership.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK