Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výživa profesionálních tanečnic high heels dance
Název práce v češtině: Výživa profesionálních tanečnic high heels dance
Název v anglickém jazyce: Nutrition of professional high heels dancers
Klíčová slova: alkohol, gogo tanečnice, high heels, tanec, výživa
Klíčová slova anglicky: alcohol, gogo dancers, high heels, dance, nutrition
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2020
Datum zadání: 20.10.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: PhDr. Pavel Kysel, DiS.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá výživou tanečnic high heels dance (gogo tanečnice, burlesque tanečnice, tanečnice exotic dance, striptérky apod.). Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit průměrné BMI, konzumaci alkoholu a životní styl tanečnic high heels dance s kontrolní skupinou tvořenou nesportujícími ženami.
Teoretická část této bakalářské práce stručně představuje taneční styl high heels dance, pojednává o základních živinách (makronutrientech, mikronutrientech), zabývá se pitným režimem a alkoholem. Stanovuje doporučené množství bílkovin, sacharidů, tuků, vitamínů, minerálů a tekutin pro tanečníky. Dále upozorňuje na rizikové prvky ve výživě tanečníků: nedostatek určitých vitamínů a minerálů, nedostačující pitný režim a alkohol v tanečních klubech. Závěr teoretické části se věnuje nutričnímu timingu pro tanečnice, předtréninkovému/potréninkovému jídlu tanečnic a uvádí příklad jídelního plánu pro tanečnici high heels.
Praktická část byla vypracována na základě dat získaných z nestandartizovaného dotazníku vlastní konstrukce. Dotazník vyplnilo 30 respondentek, 15 profesionálních tanečnic high heels dance a 15 nesportujících žen. Průměrné BMI tanečnice high heel dance je 19,9 kg/m2. U nesportující ženy vyšlo průměrné BMI v hodnotě 21,6 kg/m2. Obě hodnoty jsou v rozmezí normálních hodnot. Konzumace alkoholu je u tanečnice vyšší s náchylností pro výběr tvrdšího alkoholu. Navzdory četnější konzumaci alkoholu mají tanečnice zdravější životní styl, Konzumují více ovoce a zeleniny, jedí méně často fast food, nevynechávají snídani a více dodržují pitný režim
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor´s thesis is focused on nutrition of the high heels dancers (gogo dancers, burlesque dancers, exotic dancers, strippers etc.). The goal of the bachelor´s thesis is to compare average BMI, consumption of alcohol and lifestyle of the high heels dancers with a group of unathletic women.
Theoretic part of this bachelor´s thesis briefly introduces high heels dance style, focuses on essential nutrients (macronutrients, micronutrients), fluid intake and alcohol consumption. Also determines a recommended dietary intake of proteins, carbohydrates fat, vitamins, minerals and fluid for dancers. Theoretical part of this bachelor´s thesis points out the risky parts in dancer´s nutrition: deficiency of certain vitamins and minerals, inadequate fluid intake and alcohol in clubs. The conclusion of the theoretical part focuses on nutrient timing, pre-workout meal/ post-workout meal for the high heels dancers and presents an example of meal plan for the high heels dancer.
The practical part of this bachelor´s thesis was created from data obtained from own designed non-standardized questionnaire. The questionnaire filled 49 respondents, 15 of them were professional high heels dancers and the other 15 were unathletic women. The average BMI of high heel dancer is 19,9 kg/m2. The average BMI of unathletic woman is 21,6 kg/m2. Both results are in healthy BMI range. Consumption of alcohol is higher among the dancers and dancers are more likely to choose spirits. Despite the results of alcohol consumption, dancers have more a healthy lifestyle. Dancers eat more fruit/vegetable, consume less fast food, do not skip breakfast and have better fluid intake.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK