Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mravnostní kriminalita a její prevence
Název práce v češtině: Mravnostní kriminalita a její prevence
Název v anglickém jazyce: SexualCrimes and TheirPrevention
Klíčová slova: Mravnostní kriminalita, prevence, oběti a pachatelé.
Klíčová slova anglicky: Sexualcrimes, prevention, victims andperpetrators.
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 18.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.01.2022
Datum a čas obhajoby: 20.12.2021 12:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 342, 342
Datum odevzdání elektronické podoby:01.11.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:01.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.12.2021
Oponenti: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá mravnostní kriminalitou a její prevencí. V první části jsou uvedena teoretická východiska s historickým exkursem do zkoumané problematiky, rozšířeným o historické pojetí mravnosti a morálky. V další části práce jsou popsány právní normy mravnostní kriminalitu upravující, a to jak vnitrostátní normy trestního práva ČR, tak i normy práva mezinárodního smluvního a práva Evropské unie. Velká pozornost je věnována rozboru jednotlivých skutkových podstat trestných činů, které je možno kvalifikovat jako trestné činy mravnostní, vyhodnocení statistických dat a návrhu konkrétních opatření prevence mravnostní kriminality. Rovněž je v práci zpracována velmi podrobně otázka oběti a pachatele trestné činnosti, se zaměřením na oběť a pachatele kriminality mravnostní.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The submitted diploma thesis deals with sexual offences and their prevention. At the beginning of the thesis, a theoretical basis and a historical overview of the subject are mentioned. The topic is enlarged on various aproaches to ethics and morals in history. Subsequently a legal regulation of these criminal offencesis descibed, not onlythe Czech criminal law, but also the international law and EU legislation. A significant attention is given to the analysis of the elements of sexual crimes, as well as to a statistical data analysis and suggested preventi on measures. The thesis also gives a detailed descripton of types of victims and petrpetrators, especially of the ones who are involved in aforementioned crimes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK