Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zvukové vlastnosti projevů moderátorů vybraných televizních talk show
Název práce v češtině: Zvukové vlastnosti projevů moderátorů vybraných televizních talk show
Název v anglickém jazyce: Sound properties of moderators' speeches in selected TV talk shows
Klíčová slova: fonetika; intonace; média; osobní styl; pauzy; publikum; výslovnostní norma
Klíčová slova anglicky: audience; intonation; media; pauses; personal style; phonetics; pronunciation standard
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2020
Datum zadání: 19.10.2020
Datum a čas obhajoby: 19.05.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R216, 216, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
Zásady pro vypracování
Studentka zvolí tři různé televizní talkshow a na základě studia odborné literatury provede srovnání zvukové stránky promluv jejich protagonistů. Bude hledat osobní charakteristiky v projevech jednotlivých mluvčích a pokusí se postihnout jevy, které jsou spojeny s odlišným typem adresáta jednotlivých pořadů. Předmětem experimentální analýzy bude především supreasegmentální stránka promluv: intonace a její srovnání v identických typech komunikační situace, čatnost, distribuce a funkčnost pauz, mluvní tempo. Studium odborné literatury i experimentální analýzy provede studentka samostatně.
Seznam odborné literatury
BOZDĚCHOVÁ, Ivana. K jazykové úrovni současných televizních debat. ČMEJRKOVÁ, Světla a Jana HOFFMANNOVÁ. Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003, s. 157-173. ISBN 80-200-1034-3.
Čeština doma a ve světě. IX. Praha: FF UK, 2001. ISSN 1210-9339.
Čeština doma a ve světě. XVI. Praha: FF UK, 2008. ISSN 1210-9339.
ČMEJRKOVÁ, Světla a Jana HOFFMANNOVÁ. Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1034-3.
ČMEJRKOVÁ, Světla a Hana HOFFMANNOVÁ, ed. Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1970-7.
ČMEJRKOVÁ, Světla a kol. Styl mediálních dialogů. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2267-7.
HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5.
HAVLÍK, Martin. Výslovnost. ČMEJRKOVÁ, Světla a Jana HOFFMANNOVÁ. Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, 2011, s. 206-209. ISBN 978-80-200-1970-7.
HOFFMANNOVÁ, Jana. Styl rozhovorů v televizních zábavních pořadech. ČMEJRKOVÁ, Světla a kol. Styl mediálních dialogů. Praha: Academia, 2013, s. 139-175. ISBN 978-80-200-2267-7.
KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1578-3.
KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie: Zvuková stavba současné češtiny. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0137-2.
MÜLLEROVÁ, Olga. Mluvené projevy a komunikační situace. ČMEJRKOVÁ, Světla a Jana HOFFMANNOVÁ. Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, 2011, s. 66-83. ISBN 978-80-200-1970-7.
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7.
ROMPORTL, Milan. Základy fonetiky. 2. vyd., (v SPN 1.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-998-4.
ZEMAN, Jiří. Výslovnost. ČMEJRKOVÁ, Světla a kol. Styl mediálních dialogů. Praha: Academia, 2013, s. 277-285. ISBN 978-80-200-2267-7. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK